Ledarskapsutveckling

Öka kompetens, prestation, självaktning, effektivitet – häng med och var på topp.

I chefsrollen idag är man både chef, ledare och tränare och ledarskapet är flerdimensionellt med kontakter med många olika typer av intressenter. Kraven är höga och kompetens behövs inom många olika områden, exempelvis verksamhet, omvärld, strategi och relationer. Du ska hantera visioner, sätta mål, formulera strategier, driva verksamhet effektivt och med god lönsamhet och samtidigt odla en företagskultur som gynnar och utvecklar verksamheten. Du ska ta ställning, fatta beslut och hantera alla de olika dilemman som uppstår i din vardag och vid större händelser. När det kommer till kritan handlar det om vad du gör och inte gör. Vad dina kollegor gör och inte gör.

Ingen av oss kan allt och en del av ledarskapet är att omge sig med andra organisationer och individer att samverka med för att just få tillgång till den kompetens som krävs och själv öka sin styrka på olika områden för att bli en så bra chef och ledare som man har möjlighet att vara. Det är en viktig del av att vara chef att hålla sig ajour och fortlöpande arbeta med sin egen professionella och personliga utveckling.

Att organisationen genomsyras av ett gemensamt ledarskap är också en faktor för framgång. Att som ledning enas om hur ett gott ledarskap ser ut och vilken typ av ledarskap som ska utövas. Det skapar trygghet för såväl ledare som medarbetare och bidrar till fokus och tydlighet i organisationen.

Vi kan bistå dig i att utveckla såväl kunskap som färdigheter inom ledarskap och organisation. Det gör vi genom olika typer av insatser: coaching individuellt eller i grupp, workshops för ledarforum, stöd i framtagning av ledarstrategi eller ledarskaps­utbildning.

Solberga station AB arbetar oftast med Situationsanpassat ledarskap, Kommunikativt ledarskap och Coachande ledarskap tillsammans med Transformativt ledarskap, Affärsdrivet ledarskap och Prestationsstyrt ledarskap.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.