Ledningsgrupp

Operativ och strategisk balans i effektivt och kreativt ledningsteam – fokus och framåt.

Är ni en nyligen sammansatt ledningsgrupp som behöver jobba ihop er? Är ni en ledningsgrupp som inte samverkar så väl som ni skulle vilja? Är ni en ledningsgrupp som gemensamt behöver driva förändringsarbete i organisationen? Ring oss!

En ledningsgrupp är ofta VD:s högsta rådgivande och beslutade organ i organisationen. Hur väl balanseras behovet hos alla olika delar i organisationen med ett gemensamt ansvar för helheten och borgar för välgrundade beslut?

Ledningsgruppens agerande – som grupp och som enskilda ledare i verksamheten i vardagen såväl som vid särskilda händelser – påverkar ledningens trovärdighet och framgång i organisationen. Ambitionerna kan vara bra och höga men det kan vara svårt att nå mål och förankra och arbeta strategiskt i vardagen. Hur många av de beslut som fattas i ledningsgruppen genomförs fullt ut i organisationen och verksamheten?

Det finns flera olika områden som ska hanteras av organisationens ledning:

  • Utveckla principer och metoder för ledning av organisationen – ledarskap, kultur och struktur.
  • Ta fram en gemensam syn på omvärld och strategiska huvudfrågor.
  • Planera och organisera processer kring affärsplan, budget och beslut såväl strategiskt som operativt på ett effektivt sätt.
  • Beslut om och följa upp verksamhetens viktigaste övergripande nyckeltal.
  • Identifiera förändringsbehov och åtgärda i lämplig takt.
  • Förankra framtida genomförande av beslut.
  • Utvärdera hur övriga i organisationen genomför ledningens grundsyn.

Det är viktigt att bygga en engagerad och stark ledningsgrupp som står stabilt i en gemensam grund beträffande vision, mål, värderingar och spelregler. En ledningsgrupp som säkerställer ett konstruktivt, kreativt, effektivt och utvecklande samarbete och en god balans mellan operativa och strategiska frågor. En ansvarstagande och väl fungerande ledningsgrupp som arbetar som ett team är en vital faktor för en organisations framgång där förändrings- och utvecklingsarbete är en del av vardagen.

Hör av dig till oss om du och din ledningsgrupp vill utveckla såväl ert samarbete som era processer kring ledning av organisationen eller vill samverka med en kompetens resurs gällande förändringsarbete.