Om oss

Om du vill veta mer om vilka vi är, hur vi arbetar, vad vi står för och hur det egentligen ligger till med själva stationen, då är du på rätt ställe nu.

Om du vill veta mer om vilka personer som arbetar på Solberga station AB så läs mer på sidan Kontakta oss.

Varför

Våra kunder vill mer. De vet vad de vill förändra, utveckla eller uppnå. Effektivare, säkrare, roligare och lönsammare. För allas skull. De söker aktivt stöd och utmaning på vägen. De tror på mod, möjligheter och framtiden.

Vem

Vi är ett gäng nyfikna, modiga och kompetenta konsulter. Professionalitet, engagemang och pålitlighet bildar grund i allt vi gör. Passion, mod och mervärde får det att lyfta. Vi vill bidra till organisationer som skapar värde för såväl ägare och medarbetare som samhället.

Vad

Vi bygger styrka hos våra kunder. Starkare ledare. Starkare individer, grupper, organisationer. Starkare verksamheter. Starkare infrastruktur. Starkare samhälle.

Hur

Expertinsatser, rådgivning, utbildning, föreläsningar och coaching. Vi anser att samverkan och balans mellan bevarande och nyskapande är viktigt. Att leverera en tjänst handlar för oss om att nå rätt effekter i beställarens verksamhet som resultat av utförd tjänst.

När

”Den bästa tiden att plantera ett träd var för 40 år sedan. Den näst bästa tiden är nu.” Vi är i full gång och ser fram emot att få bidra med det vi har även till din styrka. Kontakta oss redan idag!

Vad du kan förvänta dig av oss

Vi arbetar nära våra kunder, flexibelt och alltid företagsanpassat. Vi värnar om att kunden uppnår sitt tänkta syfte med den tjänst som beställs av oss. Vi bidrar med såväl olika perspektiv som möjligheter och lösningar. Vi följer med i utvecklingen och håller oss själva aktuella. Vi vill förtjäna ditt förtroende och ger dig vårt absolut bästa.

En sak till

Vi tror på dialog och samarbete och att bara nöjda kunder kommer tillbaka. Vår specialitet är problemlösning: har vi inte den tjänst du söker i vår egen verksamhet idag så finns den i vårt kontaktnät.

Företaget historia

Solberga station AB registrerades som bolag år 2011 i och med köpet av just Solberga station i Solberga utanför Nässjö. Verksamhet inom järnvägsområdet drog igång 2014 och 2015 köpte bolaget Atheragram Structura som arbetade med ledarskap och organisation. Under 2016 tillkom området truck, lyft och personskydd.

Ägarna

Solberga station AB ägs av Gressas AB som i sin tur ägs av Margareta Carlsson och Michael Carlsson.

Solberga station finns intill södra stambanan i Solberga knappt en mil norr om Nässjö i Jönköpings län. En gång i tiden stannade tågen här, och i stationshuset fanns också kontor för postsortering, men nu är stationen nedlagd och tågen kör förbi.

Det fanns godsmagasin på platsen år 1918 och stationshuset i dess dåvarande form invigdes år 1920. Stationshuset har sedan byggts till i två omgångar, dels med ytterligare en våning och dels med en utbyggnad på dess södra sida.

Numera finns stationshuset, ett uthus och några jordkällare kvar och det är där Solberga station AB huserar.

Det gamla stationshuset förvaltas som kulturarv och renovering pågår.

Det var sommaren år 1874 som tågtrafiken började på sträckan Nässjö-Aneby och det var också då som stationen med namnet Solberga öppnades. Dubbelspåren på järnvägen kom år 1921 och eldrift infördes år 1933.

Du kan läsa mer om järnvägen i bygden på Solberga hembygdsförenings hemsida.

Solberga station AB, org.nr 556858–9617, är personuppgiftsansvarig för och behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med avtalsförhållande. Det gäller namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Solberga station AB använder dina personuppgifter i syfte att kunna uppfylla avtalet med dig. För detta syfte kommer personuppgifter lagras, sparas och bearbetas samt vid behov presenteras för uppdragsgivare och andra externa parter som behöver informationen för att Solberga station AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig.

Solberga station AB kan även komma att använda uppgifterna i marknadsföringssyfte och för intern analys och statistik. Behandling av personuppgifter i detta syfte sker med stöd av en intresseavvägning där Solberga station AB har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter, för analys, utveckling och marknadsföring och detta intresse väger tyngre än den risk för den enskildes integritet som behandlingen innebär. Vid intern behandling i analys och statistiksyfte kommer uppgifterna att i största möjliga mån att anonymiseras.

Behandling av personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att Solberga station AB ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande bokföring och säkerhet.

Solberga station AB använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i sin verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. I dessa fall är IT-leverantören personuppgiftsbiträde åt Solberga station AB och hanterar uppgifterna på Solberga station AB:s uppdrag och enbart enligt dess instruktioner. De personuppgifter som samlas in lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt och informationen krypteras utifrån de krav som följer av gällande dataskyddslagstiftning. Solberga station AB ställer även krav på att dess IT-leverantörer och leverantörer av betallösningar använder kryptering och verkar för att all betalinformation hanteras på ett säkert sätt.

Det finns rätt att begära att få uppgift om de personuppgifter som Solberga station AB behandlar samt rätt att begära att få felaktiga personuppgifter rättade, att personuppgifter ska raderas, att invända mot viss behandling av personuppgifter samt rätt till överflyttning av uppgifter (dataportabilitet). Begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges ovan görs till Solberga station AB. Begäran om registerutdrag ska ske skriftligen och vara undertecknat i original. Begäran om uppgift sänds till personuppgiftsansvarig: Solberga station AB, c/o Margareta Carlsson, Nässjövägen 5, 571 76 Solberga.

Rätt finns också att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om man anser att sina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning, se www.datainspektionen.se.

Personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Därefter kommer personuppgifterna att raderas. Vid fastställande av den period under vilken personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendationer, branschpraxis.

Solberga station AB lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part om så inte direkt har överenskommits i avtal med dig.

Ansvarig utgivare
Margareta Carlsson
VD och tillika personuppgiftsansvarig
Solberga station AB
Telefon 0380-203 31
SMS 070-722 37 34
E-post margareta.carlsson@solbergastation.se

Margareta Carlsson på Solberga station AB är certifierad ICF Professional Certified Coach (PCC) och sluter sig till ICF:s definitioner av hantverket, kärnkompetenserna och de etiska riktlinjerna.

Samtliga coacher som anlitas genom Solberga station AB är certifierade av ICF och därmed kvalitetssäkrade i sin yrkesutövning och förbinder sig att följa de etiska riktlinjerna.

Läs mer om ICF Sverige och ICF International.

Vi anser att det är viktigt med god arbetsmiljö. Trivsel och prestationer går hand i hand och människor som mår bra och fungerar väl i arbetet bidrar också till verksamhetens utveckling. Det gäller internt hos oss men också i hur vi arbetar gentemot våra kunder och i hur vi utbildar.

Därför satsar vi också på att vidareutveckla oss själva på området arbetsmiljö. Alla våra ansvariga utbildare är av Prevent* godkända BAM Handledare, de hos oss som ansvarar för de kurser vi håller och externa kursansvariga i de situationer vi anlitar sådana.

* Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, vilket innebär att allt de gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans.