Järnväg

Vi är järnvägskonsulter och vi erbjuder ett brett urval tjänster. Vi ger den mindre verksamheten stöd i alla förekommande frågor och den större verksamheten stöd genom riktade insatser inom vår kompetens. Ledning, utbildning, trafikhandläggning, expertis i myndighetskontakter, stöd i förvaltningsfrågor betr. infrastruktur, logistik och planering fordon, utredningar och kvalitetsuppföljning. Problemlösning, punktinsats eller ta hand om hela projekt, vi bidrar med det du behöver.

Så om du har funderingar kring insatser så hör gärna av dig för ett förutsättningslöst samtal. Vi bistår dig antingen genom egna insatser eller genom våra underkonsulter. Vi har också ett brett kontaktnät och kan ge förslag på andra aktörer som kan passa.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet är ett stort område som flikar in i snart sagt varje område, från organisation och ledning ned till de detaljerade rutiner som beskriver hur man handgripligen utför ett visst arbetsmoment.

Vi kan skapa kompletta säkerhetsstyrningssystem och utbilda användare av befintliga eller nya system på alla nivåer, från företagsstyrelse, ledningsgrupp, handläggare och arbetsledare till operativ personal.

Vi kan mäta tillämpningen och efterlevnaden av befintliga system i er organisation genom internrevisioner, leverantörsuppföljningar, personaluppföljningar osv.

Vi kan revidera och ta fram ändringar och utvecklingar av era nuvarande rutiner efter behov.

Vi kan bidra med expertis i samband med era riskhanteringsprocesser eller utföra enskilda moment som ingår i er övervakningsprocess.

Krisstöd

Ibland inträffar det oväntade eller det oönskade. Det krävs en beredskap för en potentiell olyckshändelse och en organisation som snabbt kan ingripa då en olycka har inträffat.

Vi har erfarenhet av och kunskap om arbetsuppgifter som OPA/olycksplatsansvarig, faktainsamling, olycks- eller teknisk utredning, återställningsarbete som röjning och bärgning, med mera.

  • Vi kan erbjuda hjälp med att utbilda funktionärer och skapa system för att upprätthålla en krisberedskap i en infrastrukturförvaltares eller ett järnvägsföretags organisation.
  • Vi kan också åta oss att upprätthålla en sådan beredskap på uppdrag, från larmmottagning till funktionärer på plats för att hantera händelsen.
  • En beredskap ska regelbundet testas, helst i samverkan med andra aktörer. Vi kan arrangera larmövningar eller andra funktionalitetstest av er larmkedja.
  • Behöver ni förstärkningsinsatser av något slag i samband med en oönskad händelse kan vi tillhandahålla t ex utredare, faktainsamlare, fordonstekniker eller andra funktionärer efter

Hör av dig för ett förutsättningslöst möte kring hur vi kan hjälpa till.

Solberga Station järnvägskonsulter

Utredning och analys

Övervakningsprocesserna i driften av ett järnvägsföretag eller en infrastruktur kräver många insatser i form av utvärdering och analys, proaktivt inför planerade eller föreslagna förändringar, eller reaktivt efter inträffade händelser och avvikelser. Vi kan bidra med olycksutredningar, tekniska eller organisatoriska utredningar, riskbedömning och riskanalys, ta fram åtgärdsförslag eller andra insatser inom detta område.

Logistik

Järnvägstrafik består till stor del av planering och styrning av resurser. Vill du ha stöd i att planera och styra fordonsunderhåll, fordonsanvändning, personal, spårutnyttjande eller annat så kontakta oss. Vi kan skapa planeringssystem, utbilda användare av system eller genomföra och driva planeringsuppdrag.

Resursidentifiering

Att lokalisera rätt reservdel, undersöka en marknad eller hitta ”rätt person” kan vara en komplicerad uppgift som tar tid i anspråk från någon som egentligen måste prioritera andra uppgifter i verksamheten. Ibland räcker inte tiden till eller saknas kontakterna för att spåra upp något särskilt som verksamheten behöver. Hör av dig till oss, vi kan hjälpa till att finna det du söker.

Verksamhetsstöd

Vid tillfälliga vakanser eller i samband med verksamhetsförändringar av olika slag kan vi bidra med att fylla en funktion såväl administrativt som operativt. Vi är inget bemanningsföretag även om det förekommer att vi tar rena vakanstäckningsuppgifter också. Vi går in i en sådan uppgift med syftet att utveckla, förbättra, förändra eller utvärdera något i er verksamhet samtidigt som vi kan upprätthålla en funktion av något slag. Använd oss för att förbättra er effektivitet, hitta nya arbetssätt, minska kostnader, utveckla era tjänster eller på det vis ni behöver kreativt stöd genom utvärdering av er befintliga operativa eller administrativa verksamhet. Stort eller litet. Vi har erfarenhet av ledande ställning med ansvar på olika nivåer, såväl operativt som administrativt, liksom handläggarroller.

Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Solberga Station järnvägskonsulter

Fordon

Vi har erfarenhet av fordonsförvaltning och fordonsunderhåll, från att upprätthålla en långsiktig planering och fordonsstyrning till att utbilda fordonsreparatörer, leda och driva en verkstad och utföra löpande fordonsunderhåll och besiktning.

Vill du ha hjälp med ditt fordonsunderhåll i form av underhållsoptimering, underhållsplanering, underhållsdokumentation, underhållsekonomi och underhållsanalyser?

Vill du ha hjälp med att skapa eller granska dokumentation eller skapa och implementera ledningssystem?

Vi kan produktionsteknik, har fordonskännedom och kunskap om järnvägssystemet som helhet. Vi är bra på helhet och struktur och har erfarenhet av underhållsstyrning ur olika perspektiv. Vi kan bistå dig i att skapa kreativa och kostnadseffektiva lösningar som bidrar till ökad lönsamhet.

Vi kan tillhandahålla ingenjörskapacitet inom fordonsteknikområdet, vi kan styra och planera fordonsdriften, söka reservdelar, ta fram underhållsprogram och underhållsinstruktioner, och vi kan åta oss att utföra besiktningar eller andra akuta eller planerade insatser på avrop.

Hör av dig för en dialog kring hur vi kan bistå dig.

Spår

En mindre infrastrukturförvaltare som en industri eller en kommun kan ha behov av stöd i vissa förvaltningsfrågor. Vi kan bidra med tillståndsfrågor, att skapa trafiksäkerhetsinstruktioner (TRI), stötta med övervakning och förvaltning som t ex leverantörsavrop av underhåll/besiktning, löpande övervakning och tillsyn över anläggningen, hantera olyckor och andra larm, besätta funktionen som olycksplatsansvarig och faktainsamlare, med flera uppgifter som ingår i att vara en infrastrukturförvaltare.

Hör av dig till oss när du behöver stöd med detta så bistår vi dig.