Infrastruktur

Att förvalta infrastruktur är för de flesta en ”sidoverksamhet” i ett större sammanhang. En kommun, en industri eller liknande verksamhet är den i antal räknat ”vanligaste” infrastrukturförvaltaren.

Att förvalta även ett ”enkelt” industrispår fordrar särskilda kunskaper om järnvägsjuridik, det finns olika regelverk och tillståndsformer som ska tillämpas vid olika verksamhetstyper kopplat till olika användningssätt av spåranläggningen. Avtal och olika skyldigheter gentemot den eller de som trafikerar spåranläggningen ska träffas och upprätthållas. Beredskap för insatser vid till exempel olyckor behöver organiseras i åtminstone någon omfattning. Spårbesiktningar och spårunderhåll behöver rutiner och krav på utförande och kompetens hos den som utför underhållet, samt uppföljning av att de önskade resultaten uppnås. Arbetsmiljöaspekter på bangårdsområden har kommit att bli ett fokusområde för Arbetsmiljöverket.

Vi kan bistå er med allt det innebär att vara infrastrukturförvaltare.

Tillstånd som infrastrukturs­förvaltare

För att kunna upplåta ett spår för trafik, till exempel ett industrispår till en fabrik där man bedriver egen trafik eller där man har en utomstående operatör som hämtar och lämnar vagnar, behöver man tillstånd från Transportstyrelsen att vara en förvaltare av infrastruktur i form av en järnvägsanläggning.

Det finns olika tillståndsformer beroende på hur trafiken på spåret kommer att bedrivas, vilket har viss påverkan på hur förvaltningen kommer att behöva se ut. Gemensamt är, att man behöver skapa ett ledningssystem som kallas Säkerhetsstyrningssystem (SMS) och som beskriver hur verksamheten i denna förvaltning går till. EU-förordningar och andra lagar och föreskrifter ställer krav på hur förvaltningen ska gå till. Säkerhetsstyrningssystemet beskriver samtidigt vilken slags verksamhet det är man har fått tillstånd för.

Därför är ett tillstånds omfattning alltid unikt för den verksamhet som har fått tillståndet, och Säkerhetsstyrningssystemet alltid unikt för den verksamhet det beskriver.

Vi kan bistå med att skapa detta system tillsammans med er utifrån den verksamhet ni bedriver eller avser att bedriva, genom alla steg som leder till ett ”användarklart” säkerhetsstyrningssystem som kan användas vid en tillståndsansökan om nytt tillstånd, vid omprövning av ett tidigare tillstånd eller vid en revidering av ert säkerhetsstyrningssystem inom ramen för ett befintligt tillstånd.

Solberga Station järnvägskonsulter

Säkerhetsstyrnings­systemets användare och kunskap

Användare av detta säkerhetsstyrningssystem är i princip alla som har någon koppling till företagets eller om det är en kommun, förvaltningens järnvägsverksamhet.

Företagets styrelse eller den kommunala nämnden som har ansvaret för järnvägen behöver en övergripande kännedom om lagstiftningen och kraven, VD och ledningsgrupper respektive nämndemän och avdelningschefer behöver en mer djupgående kunskap om förvaltningen med stöd av de krav som framgår av det egna säkerhetssystemet. Planerare, handläggare, arbetsledare och andra sådana stödfunktioner behöver känna till krav och rutiner inom sina arbetsområden, och den operativa personalen som arbetar med att utföra trafikarbete i fall där sådant förekommer på egen järnvägsanläggning i egen regi har också sina krav på sig genom säkerhetsstyrningssystemets rutiner för arbetsuppgiften och andra krav som berör arbetet.

Vi kan bistå med att förklara och beskriva ert säkerhetsstyrningssystems metodkrav och tillämpningssätt, som föreläsning, genom riktade utbildningsinsatser eller som stöd till enskilda medarbetare, till exempel vid nyrekryteringar i komplexa ansvarsroller. ”Rätt person” vid en intern eller extern rekrytering till ledande eller annan kritisk befattning har inte självklart alltid erfarenhet av järnvägslagstiftning, men vi kan ge kunskapsstödet och kompetensutvecklingen som behövs inom det området för att axla rollen.

Övervaknings­process och revisioner

Efterlevnad av systemet är en viktig del i den interna övervakningsprocessen, som har ett krav på metodik genom EU-förordningen 1078/2012 i vissa fall. Förordningens metodik är i alla avseenden tillämplig oavsett om den utgör ett krav eller ej att följa. Det finns alltid ett krav på någon form av övervakningsprocess, även om kravet inte alltid är att förordningens alla delar måste följas av en infrastrukturförvaltare. Tillståndsformen avgör vilka krav som ställs på övervakningsprocessen.

Härigenom kommer krav på en strategi för övervakning och metoder för insamling av information, så att man kan mäta dels att säkerhetsstyrningssystemet leder till de förväntade effekterna, framför allt att eliminera de risker verksamheten ger upphov till, men att systemet också verkligen följs och används så att man kan mäta att de riskeliminerande aktiviteter och rutiner man har infört faktiskt också används i verksamheten, och har den effekt man förväntar sig.

Att upprätthålla denna övervakningsprocess så att man faktiskt och med säkerhet vet att organisationen i alla led följer sina krav på arbetssätt som kommer av säkerhetsstyrningssystemet är en primär faktor för att upprätthålla ansvaret för säkerheten och i förlängningen sina tillstånd för verksamheten.

Det finns olika metoder för att samla in ett informationsunderlag för att kunna göra sådana mätningar, både proaktiva (förebyggande) och reaktiva (avhjälpande). Det främsta reaktiva hjälpmedlet är avvikelserapportering, rapporter om konstaterade felaktigheter. De leder till orsaksanalyser och beslut om korrigerande åtgärder, som följs upp beträffande sin måluppfyllelse.

Proaktiva metoder är till exempel olika former av internrevisioner för att granska om systemet följs, eller om systemet har den lämpligaste metodiken i förhållande till verksamheten, eller om den fortfarande omhändertar alla omvärldskrav från lagstiftning eller angränsande verksamheter.

Leverantörsbedömningar eller leverantörsrevisioner av leverantörer som tillhandahåller säkerhetskritiska tjänster är också en del i en övervakningsprocess. Det kan vara spårunderhåll, olycksberedskap eller andra liknande tjänster.

Till hjälp i arbetet med övervakningen har man indikatorer, som är tänkta som en ”tidig varning” på avdrift i systemtillämpningen. Indikatorerna kan visa sig vid såväl händelserapportering som vid revisioner. Indikatorn ska vara en trigger som visar att eftersom det den varnar för alls förekommer, så finns det också ett systemfel någonstans.

Vi kan bistå med att analysera och utreda inträffade händelser, vid olycka, vid tekniska problem eller liknande. Vi kan utföra uppföljningar, leverantörs- och internrevisioner, att utforma och utvärdera indikatorer eller andra insatser som ett led i er övervakningsprocess.

Riskhanterings­process

Riskhantering är en process som är styrd av EU-förordningen 402/2013 och som ställer krav på en viss metodik. Kravet på att följa EU-förordningen kan skilja sig åt beroende på tillståndsformen, precis som vid övervakningsprocessen, men det som förordningen beskriver i arbetssättet med riskhantering är ändå tillämpligt. Man behöver alltid ha en metod för riskhantering.

Ert säkerhetsstyrningssystem ska innehålla rutiner för varje moment som utförs i er verksamhet. När era arbetsuppgifter eller metoder förändras på ett sätt som går utanför de rutiner som finns, behöver det nya arbetssättet utvärderas. Det kan handla om nya spår, nya underhållsmetoder, nya eller reviderade rutiner, ny verksamhet, ändringar i rutiner på grund av inträffade olyckshändelser, omorganisationer osv.

Varje nyhet är en potentiell ny risk som man måste ta kontroll över.

Det nya är att betrakta som ”okänt” i er befintliga verksamhet och måste därför riskhanteras i form av en riskhanteringsprocess som analyserar vilka nya potentiella risker nyheten ger upphov till som inte redan är bedömd tidigare i verksamheten. Dessa risker som man då kan finna behöver sedan en handlingsplan för hur de ska elimineras, och detta leder i sin tur ofta till någon form av rutin för hur den nya uppgiften ska utföras på ett säkert sätt.

Vi kan bistå som deltagare i sådana analysgrupper där ni behöver stöd av särskild expertis på olika områden. Vi kan också leda eller på uppdrag genomföra en sådan process.

Krisstöd och olyckshantering

Ibland inträffar det oväntade eller det oönskade. Det krävs en beredskap för en potentiell olyckshändelse och en organisation som snabbt kan ingripa då en olycka har inträffat. En infrastrukturförvaltare har ett ansvar för att agera på den olycka som har inträffat i den egna anläggningen, även om det är andra parter som är direkt vållande eller inblandade.

Vi har erfarenhet av och kunskap om arbetsuppgifter som OPA/olycksplatsansvarig, faktainsamling, olycks- eller teknisk utredning, återställningsarbete som röjning och bärgning, med mera.

Vi kan erbjuda hjälp med att utbilda funktionärer och skapa system för att upprätthålla en krisberedskap i en infrastrukturförvaltares organisation.

Vi kan också åta oss att upprätthålla en sådan beredskap på ert uppdrag, från larmmottagning till funktionärer på plats för att hantera händelsen.

En beredskap ska regelbundet testas, helst i samverkan med andra aktörer. Vi kan arrangera larmövningar eller andra funktionalitetstest av er larmkedja.

Behöver ni förstärkningsinsatser av något slag i samband med en oönskad händelse kan vi tillhandahålla t ex utredare, faktainsamlare, fordonstekniker eller andra funktionärer.

Logistik

Järnvägsverksamhet består till stor del av planering och styrning av resurser. Vill du ha stöd i att planera, styra eller optimera spårutnyttjande eller annat i er verksamhet så kontakta oss. Vi kan skapa planeringssystem, utbilda användare av system eller genomföra och driva planeringsuppdrag.

Solberga Station järnvägskonsulter

Egen trafik på eget spår

I en del fall bedriver den som förvaltar en järnväg viss egen trafik på sitt järnvägsspår. Det kan handla om trafik i egen regi i samband med underhåll, eller om att man har ett eget växellok med egen anställd personal som bemannar det. Man behöver i regel då också ha ett särskilt tillstånd även för denna trafikverksamhet med det egna loket.

Vi kan bistå med allt som rör detta, från tillståndsansökan och säkerhetsstyrningssystem till att utforma planering och arbetsupplägg, arrangera underhåll för ert växellok eller att utbilda administrativ och operativ personal som ska ingå i en sådan verksamhet.

Ledning och ledarskap

Läs mer här: Ledning och ledarskap

Arbetsmiljö

Läs mer här: Arbetsmiljö

Hör av dig – vi bistår dig!

Vi är oftast i uppdrag hos och/eller för kund så du når oss enklast genom att skicka ett mejl till info@solbergastation.se så återkommer vi till dig snarast möjligt.

Varmt välkommen!