Arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsmiljö är en mängd olika ting; arbetsverktyg, gemenskap, fordon, meningsfullhet, skyddsutrustning, rätt kompetens, kommunikation… Säkerhetsarbetet är en viktig del. God arbetsmiljö leder till goda prestationer och resultat och till att vi trivs på jobbet.

Vi bistår er med olika typer av utbildningar och föreläsningar, stöd i översyn av arbetsmiljösystem och systematiskt arbetsmiljöarbete eller punktinsatser kring t.ex. riskbedömningar.

Solberga station AB är godkänd som utbildningsanordnare för arbetsmiljö­utbildning vilket innebär att du kan få finansiellt stöd. Läs mer om vad som gäller här:
https://www.solbergastation.se/godkanda-utbildningsanordnare/

Läs också om den bidragsberättigade tjänsten PROACT by KC Group nedan.

Solberga Station järnvägskonsulter

Utbildningar på arbetsmiljöområdet

Vi genomför utbildningar av olika slag beroende av behovet hos våra kunder, för såväl chefer och ledare som arbetsmiljöombud/skyddsombud och personal. Exempel:

  • Grundläggande arbetsmiljöutbildning (BAM, 3 dagar)
  • Grundläggande arbetsmiljöutbildning med fördjupning fysisk arbetsmiljö samt innefattar utöver arbetsmiljölagstiftningen även järnvägslagstiftningen avseende arbetsmiljön (BAM Järnväg, 4 dagar)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Påbyggnadsutbildningar med fokus på järnvägsbranschen: RISK Järnväg, FRISK Järnväg och KOM Järnväg.
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
  • MTO – människa, teknik och organisation (MTO)
  • Att bygga ihop arbetsmiljö och företagskultur
  • Arbetsmiljö och truck, lyft, skylift och fallskydd
  • Sanktionsavgifter kopplade till arbetsmiljön

Läs mer om var och en av dessa utbildningar nedan.

Vi kan även utbilda er personal i ett flertal förekommande utbildningar som anknyter till arbetsmiljökrav för personsäkerhet, t ex vistelse i spår, elskydd bangård och fordon, fallskydd osv.

Vi anpassar föreläsningar och kurser inom arbetsmiljö utifrån behov hos våra kunder. Det kan vara generella föreläsningar och kurser eller riktade på särskilt tema. Det kan vara föreläsningar för chefer och ledare och/eller arbetsmiljöombud/skyddsombud och/eller personalen för att öka kunskap, medvetenhet och inspiration.

Ledningssystem för arbetsmiljön

Har du redan ett systematiskt arbetsmiljöarbete med såväl policys som rutiner och önskar gå igenom detta på ett systematiskt sätt så att allt är i ordning? Eller har du en del gjort och behöver färdigställa annat? Eller startar du från början och vill ha hjälp att hamna rätt? Vi bistår dig så att du bygger ett ledningssystem för arbetsmiljön som både stöttar verksamheten, skapar trivsel och goda prestationer samt uppfyller de lagkrav som finns. För järnvägsföretag bidrar vi till att säkra att systemet uppfyller såväl järnvägslagstiftningens som arbetsmiljölagstiftningens krav.

Solberga Station järnvägskonsulter

Grundläggande arbetsmiljöutbildning (BAM)

Varje chef och ledare som har arbetsuppgifter relaterade till arbetsmiljön ska ha den kompetens som krävs för att hantera dessa uppgifter på rätt sätt.
Arbetsmiljöombud/skyddsombud har rätt till insatser som ger dem den kompetens som krävs för att utföra sitt förtroendeuppdrag.
Varje anställd ska veta vad som gäller beträffande arbetsmiljön, både skyldigheter och rättigheter, och det är arbetsgivarens ansvar att alla vet det.

Vi genomför företagsanpassade grundutbildningar på 3–4 dagar som ger kunskap, verktyg och inspiration som behövs för att ta sig an arbetsmiljöarbete med kompetens och glädje.

En grundutbildning i arbetsmiljö (BAM) omfattar 3 heldagar. En grundutbildning med specialinriktning på järnvägsbranschen, BAM Järnväg, har en fördjupning kring fysisk arbetsmiljö samt innefattar utöver arbetsmiljölagstiftningen även järnvägslagstiftningen avseende arbetsmiljön.

Läs mer om BAM Järnväg här: Kursinformation BAM Järnväg

Påbyggnad arbetsmiljö­utbildning

Årlig repetition och påbyggnad är att rekommendera både från arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan när det gäller arbetsmiljö. Mycket hinner hända mellan åren, såväl ny forskning som nya regler tas fram. Vi genomför olika påbyggnadsutbildningar på områden som exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar, friskfaktorer och kommunikation. Samtliga inleds med nyheter på arbetsmiljöområdet, exempelvis förändringar i regelverket och aktuella arbetsmiljöfrågor i omvärlden. Påbyggnadsutbildningar hos oss kan fås med olika fördjupning beroende av önskemål och behov.

För järnvägsbranschen har vi tagit fram fyra specialinriktade kurser:
SAM Järnväg – om systematiskt arbetsmiljöarbete
RISK Järnväg – om risk- och konsekvensbedömningar samt riskhantering
FRISK Järnväg – om hälsofrämjande och förebyggande insatser
KOM Järnväg – om människors olikheter och kommunikation
Läs mer här: Informationsblad påbyggnadskurser arbetsmiljö järnväg

Solberga Station järnvägskonsulter

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Våren 2016 kom nya regler på det här området, för att vi alla bättre ska hantera dessa frågor, för ökad trivsel och hälsa på våra arbetsplatser. Organisatorisk arbetsmiljö (OSA) handlar om vilka krav som ställs på arbetstagarna och vilka resurser och befogenheter de har i arbetet. Exempelvis ledning, ansvar, uppdrag, arbetstider och andra förhållanden. Social arbetsmiljö handlar om hur vi påverkas av och själva påverkar människor omkring oss. Det berör områden som kommunikation, samarbete, delaktighet och stöd. För oss i järnvägsbranschen gäller det att foga samman detta med den lagstiftning som EU-direktivet EU/2018/762 förmedlar avseende integrering av mänskliga och organisatoriska faktorer. Den lagen är en uppdatering av tidigare regler och började gälla i juni 2020. Vår OSA-utbildning ger järnvägsföretag helhetsgrepp på det här området.

MTO – människa, teknik och organisation

Människa, teknik och organisation i samverkan för god säkerhet och bra arbetsmiljö. Det är vad MTO handlar om. Man brukar säga att MTO går ut på att skapa skyddande barriärer (se bild nedan) men det är större än så, då det handlar om säkerhetskultur i stort och om systemtänk. MTO har gått från att ses som en samling analysverktyg eller en utredningsmetodik till att vara ett samlat synsätt på säkerhet och en central del i en säkerhetskultur. Säkerhetskultur finns många tankar om men ett bra citat plockar vi ur EU:s järnvägsbyrås folder ”Att främja en positiv säkerhetskultur på europeiska järnvägar”:

En säkerhetskultur syftar på samspelet mellan säkerhetsstyrningssystemet, hur människor tolkar det baserat på sina attityder, värderingar och uppfattningar, och vad de faktiskt gör, vilket visar sig i beslut och beteenden.

I arbetsmiljölagstiftningen nämns MTO som ett sätt att arbeta med olika frågor. I järnvägslagstiftningen står säkerhet i centrum och säkerhet är inte möjlig att uppnå utan att arbeta utifrån ett MTO-perspektiv.

MTO generellt eller MTO kopplat till järnvägen, vi bistår dig. Vi utbildar i MTO och vi bidrar vid riskhantering, utredning och handlingsplaner utifrån MTO. Så att du både följer arbetsmiljölagstiftningens olika delar och följer järnvägslagstiftningen som avser säkerhetsstyrningssystem, riskhantering och övervakning.

Riskbedömningar och riskhantering

En av grundstommarna i arbetsmiljöarbetet är riskbedömningarna. Arbetsmiljölagstiftningen säger att dessa behöver göras såväl för teknisk och fysisk arbetsmiljö som för social och organisatorisk arbetsmiljö, för arbetets innehåll och för olika förändringar. Järnvägslagstiftningen ställer i förordningen EU/402/2013 krav på hur järnvägsföretag ska arbeta enligt en ”gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning” vid ändringar i verksamheten av teknisk, driftsmässig eller organisatorisk art. När du känner dig osäker på processen och vill ha stöd, när du vill ha utbildning i hur man gör och vad som krävs eller när du vill ha en utomståendes kompetens och öga med i processen, så ring oss. Vi utbildar i detta, för järnvägsbranschen har vi tagit fram en specialinriktad kurs, RISK Järnväg, läs mer under Påbyggnad arbetsmiljöutbildningar. Vi deltar också vid riskbedömningar hos kund, fysiskt eller digitalt, för att bidra med vår kunskap på området.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Hur vill vi ha det på jobbet? Det gäller att sätta i system sådant som tar oss dit. Det är också andemeningen i Arbetsmiljöverkets regler kring Systematiskt arbetsmiljöarbete som tillsammans med att nå den arbetsmiljö man vill ha också ska se till att de lagkrav som finns uppfylls. Även järnvägslagstiftningen ställer krav på systematisk i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Vi såväl utbildar som stöttar i ditt systematiska arbetsmiljöarbete och bygger på både din teoretiska kunskap och praktiska verktygslåda. För just järnvägsbranschen har vi tagit fram en specialinriktad kurs, SAM Järnväg.

Att bygga ihop arbetsmiljö och företagskultur

Arbetsmiljö är livet på arbetet, skulle man kunna säga, ur olika perspektiv: fysiskt, tekniskt, socialt och organisatoriskt. Företagskultur är vårt mellanmänskliga sätt att interagera med varandra, våra beteendemönster; värderingar, normer, språk, ritualer, symboler… Arbetsmiljö och företagskultur går i varandra men är inte samma sak. Man kan dock arbeta med dem båda genomtänkt och parallellt på ett sätt som skapar styrka kring hur man ska arbeta på en arbetsplats – för trivsel och hälsa och för prestation och resultat. För att ge möjlighet till effektivitet, utveckling och innovation.

Arbetsmiljö och truck, lyft, skylift och fallskydd

Det finns ett antal olika föreskrifter på arbetsmiljöområdet som rör truck, lyft, skylift och fallskydd. Du som arbetsgivare behöver veta vad som gäller för att kunna göra rätt bedömningar och utfärda rätt intyg. Medarbetare behöver veta vilka regler de har att följa i sitt arbete för att arbeta säkert. Det finns också direkta sanktionsavgifter på området. Behöver du få mer på fötterna på det här området? Hör av dig.

PROACT by KC Group

Välmående medarbetare är en grund i framgångsrika företag och organisationer. Forskning visar att en väl genomtänkt strategi när er gäller friskfaktorer och hälsofrämjande insatser har stor betydelse för hur vi mår och presterar på arbetet.

Vi samarbetar med KC Group, och kan i det samarbetet erbjuda expertstöd via den bidragsberättigade tjänsten PROACT by KC Group.

Svenska staten ger via Försäkringskassan ekonomiskt bidrag till företag och organisationer som väljer att satsa på välmående chefer och medarbetare.

Som kund till KC Group får ni 50% av kostnaden tillbaka, upp till 200 000 kr i bidrag/år, för hälsofrämjande insatser, stressreducerande insatser, insatser vid kris eller konflikt samt tjänster för förbättrad arbetsmiljö. Det kan exempelvis vara i form av individuell coaching, föreläsningar, teamcoaching, föreläsningar eller ledningsgruppsinsatser.

Läs mer om tjänsten här: Proact

Här finner du en broschyr om tjänsten.

Hör av dig – vi bistår dig!

Vi är oftast i uppdrag hos och/eller för kund så du når oss enklast genom att skicka ett mejl till info@solbergastation.se så återkommer vi till dig snarast möjligt.

Varmt välkommen!