Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är en mängd olika ting; trivsel, säkerhet, meningsfullhet, skyddsutrustning, rätt kompetens, kommunikation… God arbetsmiljö leder till goda prestationer och resultat. Solberga station AB är godkänd som utbildningsanordnare för arbetsmiljö­utbildning. Vi bistår er med olika typer av utbildningar och föreläsningar, stöd i översyn av arbetsmiljösystem och systematiskt arbetsmiljöarbete eller punktinsatser kring t.ex. riskbedömningar.
Alla våra ansvariga utbildare är av Prevent godkända BAM Handledare.

Solberga Station järnvägskonsulter

Vi är godkända utbildningsanordnare

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd till arbetsmiljöutbildning. Nu har ditt företag chansen att få ekonomiskt stöd vid utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö-eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Det är Afa Försäkring som hanterar ansökningar och stödet är i form av en delfinansiering av den utbildningskostnad företaget har. Solberga station AB är av Afa Försäkring godkända utbildningsanordnare av arbetsmiljöutbildningar. Vi bistår dig gärna i att ta fram den utbildning som är bäst för just er. Stödet gäller för såväl grundläggande utbildning som vidareutbildning. Det kan även vara riktad utbildning kring exempelvis riskbedömningar, organisatorisk och social arbetsmiljö, hälsofrämjande ledarskap eller säkerhetskultur. Det kan vara fysiska eller digitala utbildningar.

 • Satsningen omfattar alla företag och organisationer med minst en anställd inom privatsektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda.
 • Stödet riktar sig till både arbetare och tjänstemän och ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö-eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.
 • Arbetsgivare kan göra en ansökan per utbildningstillfälle.
 • Arbetsmiljöutbildningen måste omfatta minst 1 dag och det kan vara grundutbildning, repetitionsutbildning eller vidareutbildning och det kan vara fysiskt eller digitalt.
 • Planeringen av utbildningen ska ske i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 • Stöd ges för arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå för chefer samt för vidareutbildning av både chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Bekostnad av skyddsombudens arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet.
 • Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.

Varmt välkommen att kontakta oss så skapar vi en bra utbildning för dig!

Du kan läsa mer om stödet, hur man söker, exempel på utbildningar med mera här: https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/till-dig-som-arbetsgivare/

Genomgång av arbetsmiljösystem

Du har redan ett systematiskt arbetsmiljöarbete med såväl policys som rutiner och önskar gå igenom detta på ett systematiskt sätt så att allt är i ordning och inget faller mellan stolarna eller ny lagstiftning missas? Eller så har du en del gjort och behöver färdigställa annat?

Hör av dig till oss så bistår vi dig.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning (BAM)

Varje chef och ledare som har arbetsuppgifter relaterade till arbetsmiljön ska ha den kompetens som krävs för att hantera dessa uppgifter på rätt sätt. Arbetsmiljöombud/skyddsombud har rätt till insatser som ger dem den kompetens som krävs för att utföra sitt förtroendeuppdrag. Vi genomför företagsanpassade grundutbildningar på 2–4 dagar som ger den medvetenhet, kunskap och inspiration som behövs för att ta sig an arbetsmiljöarbete med kompetens och glädje.

Grundutbildning hos oss kan fås såväl generell som inriktad på speciell bransch. Specialinriktad på järnvägsbranschen, BAM Järnväg, genomförs både företagsanpassat och ibland som öppna utbildningar. Läs mer om BAM Järnväg här: Kursinformation BAM Järnväg

Påbyggnad arbetsmiljöutbildning

Årlig repetition och påbyggnad är att rekommendera både från arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan när det gäller arbetsmiljö. Mycket hinner hända mellan åren, såväl ny forskning som nya regler tas fram. Vi genomför olika påbyggnadsutbildningar på områden som exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar, friskfaktorer och kommunikation. Samtliga inleds med nyheter på arbetsmiljöområdet, exempelvis förändringar i regelverket och aktuella arbetsmiljöfrågor i omvärlden. Påbyggnadsutbildningar hos oss kan fås såväl generella som inriktade på speciell bransch och med olika mycket fördjupning beroende av önskemål och behov.

För järnvägsbranschen har vi tagit fram fyra specialinriktade kurser:
SAM Järnväg – om systematiskt arbetsmiljöarbete
RISK Järnväg – om risk- och konsekvensbedömningar samt riskhantering
FRISK Järnväg – om hälsofrämjande och förebyggande insatser
KOM Järnväg – om människors olikheter och kommunikation
Läs mer här: Informationsblad påbyggnadskurser arbetsmiljö järnväg

Ring oss, så ger vi dig fler verktyg för arbetsmiljön.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Våren 2016 kom nya regler på det här området, för att vi alla bättre ska hantera dessa frågor, för ökad trivsel och hälsa på våra arbetsplatser. Organisatorisk arbetsmiljö (OSA) handlar om vilka krav ställs på arbetstagarna och vilka resurser och befogenheter de har i arbetet. Exempelvis ledning, ansvar, uppdrag, arbetstider och andra förhållanden. Social arbetsmiljö handlar om hur vi påverkas av och själva påverkar människor omkring oss. Det berör områden som kommunikation, samarbete, delaktighet och stöd. Vi utbildar, föreläser och stöttar på dessa områden.

Ring oss för ett förutsättningslöst samtal.

Sanktionsavgifter kopplade till arbetsmiljön

Vissa regler gällande arbetsmiljön är numera direkt kopplade till sanktionsavgifter om man inte lever upp till dem. Har du koll på dessa? Syftet med sanktionsavgifter är att minska antalet överträdelser av Arbetsmiljöverket föreskrifter, så att arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser blir bättre. Reglerna om sanktionsavgift riktar sig ofta mot arbetsgivare men även andra än arbetsgivare kan behöva betala sanktionsavgift, t.ex. den som hyr in arbetskraft. Sanktionsavgifter finns inom många olika områden, exempelvis användning av truckar, besiktning av lyftanordningar, gravida och ammande arbetstagare, medicinska kontroller och utförande av personlig skyddsutrustning.

Hör av dig till oss för kurs eller genomgång på området.

Föreläsningar arbetsmiljö

Vi kundanpassar föreläsningar inom arbetsmiljö anpassat efter våra kunder. Det kan vara generella föreläsningar eller riktade utifrån bransch. Det kan vara föreläsningar för chefer och ledare och/eller arbetsmiljöombud/skyddsombud och/eller personalen för att öka kunskap, medvetenhet och inspiration på teman som exempelvis:

 • God arbetsmiljö för alla
 • Stresshantering
 • Kommunikation
 • Styrkefokus på jobbet
 • En kultur där alla är med?

Funderingar? Ring!

Riskbedömningar och handlingsplaner

En av grundstommarna i arbetsmiljöarbetet är riskbedömningarna. Dessa behöver göras såväl för teknisk och fysisk arbetsmiljö som för social och organisatorisk arbetsmiljö, för arbetets innehåll och för olika förändringar. När du känner dig osäker på processen och vill ha stöd, när du vill ha utbildning i hur man gör och vad som krävs eller när du vill ha en utomståendes kompetens och öga med i processen, så ring oss.

För järnvägsbranschen har vi tagit fram en specialinriktad kurs, RISK Järnväg, läs mer under Påbyggnad arbetsmiljöutbildningar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Hur vill vi ha det på jobbet? Det gäller att sätta i system sådant som tar oss dit. Det är också andemeningen i Arbetsmiljöverkets regler kring Systematiskt arbetsmiljöarbete som tillsammans med att nå den arbetsmiljö man vill ha också ska se till att de lagkrav som finns uppfylls. Vi såväl utbildar som stöttar i ditt systematiska arbetsmiljöarbete och bygger på både din teoretiska kunskap och praktiska verktygslåda.

För just järnvägsbranschen har vi tagit fram en specialinriktad kurs, SAM Järnväg.

Kontakta oss för en förutsättningslös dialog.

Att bygga ihop arbetsmiljö och företagskultur

Arbetsmiljö är livet på arbetet, skulle man kunna säga, ur olika perspektiv: fysiskt, tekniskt, socialt och organisatoriskt. Företagskultur är vårt mellanmänskliga sätt att interagera med varandra, våra beteendemönster; värderingar, normer, språk, ritualer, symboler… Arbetsmiljö och företagskultur går i varandra men är inte samma sak. Man kan dock arbeta med dem båda genomtänkt och parallellt på ett sätt som skapar styrka kring hur man ska arbeta på en arbetsplats – för trivsel och hälsa och för prestation och resultat. För att ge möjlighet till effektivitet, utveckling och innovation.

Ring oss!

Arbetsmiljö och truck, lyft, skylift och fallskydd

Det finns ett antal olika föreskrifter på arbetsmiljöområdet som rör truck, lyft, skylift och fallskydd. Du som arbetsgivare behöver veta vad som gäller för att kunna göra rätt bedömningar och utfärda rätt intyg. Medarbetare behöver veta vilka regler de har att följa i sitt arbete för att arbeta säkert. Det finns också direkta sanktionsavgifter på området. Behöver du få mer på fötterna på det här området?

Kontakta oss.

Du har redan ett systematiskt arbetsmiljöarbete med såväl policys som rutiner och önskar gå igenom detta på ett systematiskt sätt så att allt är i ordning och inget faller mellan stolarna eller ny lagstiftning missas? Eller så har du en del gjort och behöver färdigställa annat?

Hör av dig till oss så bistår vi dig.

Varje chef och ledare som har arbetsuppgifter relaterade till arbetsmiljön ska ha den kompetens som krävs för att hantera dessa uppgifter på rätt sätt. Arbetsmiljöombud/skyddsombud har rätt till insatser som ger dem den kompetens som krävs för att utföra sitt förtroendeuppdrag. Vi genomför företagsanpassade grundutbildningar på 2–4 dagar som ger den medvetenhet, kunskap och inspiration som behövs för att ta sig an arbetsmiljöarbete med kompetens och glädje.

Grundutbildning hos oss kan fås såväl generell som inriktad på speciell bransch. Specialinriktad på järnvägsbranschen, BAM Järnväg, genomförs både företagsanpassat och ibland som öppna utbildningar. Läs mer om BAM Järnväg här: Kursinformation BAM Järnväg

Årlig repetition och påbyggnad är att rekommendera både från arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan när det gäller arbetsmiljö. Mycket hinner hända mellan åren, såväl ny forskning som nya regler tas fram. Vi genomför olika påbyggnadsutbildningar på områden som exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar, friskfaktorer och kommunikation. Samtliga inleds med nyheter på arbetsmiljöområdet, exempelvis förändringar i regelverket och aktuella arbetsmiljöfrågor i omvärlden. Påbyggnadsutbildningar hos oss kan fås såväl generella som inriktade på speciell bransch och med olika mycket fördjupning beroende av önskemål och behov.

För järnvägsbranschen har vi tagit fram fyra specialinriktade kurser:
SAM Järnväg – om systematiskt arbetsmiljöarbete
RISK Järnväg – om risk- och konsekvensbedömningar samt riskhantering
FRISK Järnväg – om hälsofrämjande och förebyggande insatser
KOM Järnväg – om människors olikheter och kommunikation
Läs mer här: Informationsblad påbyggnadskurser arbetsmiljö järnväg

Ring oss, så ger vi dig fler verktyg för arbetsmiljön.

Våren 2016 kom nya regler på det här området, för att vi alla bättre ska hantera dessa frågor, för ökad trivsel och hälsa på våra arbetsplatser. Organisatorisk arbetsmiljö (OSA) handlar om vilka krav ställs på arbetstagarna och vilka resurser och befogenheter de har i arbetet. Exempelvis ledning, ansvar, uppdrag, arbetstider och andra förhållanden. Social arbetsmiljö handlar om hur vi påverkas av och själva påverkar människor omkring oss. Det berör områden som kommunikation, samarbete, delaktighet och stöd. Vi utbildar, föreläser och stöttar på dessa områden.

Ring oss för ett förutsättningslöst samtal.

Vissa regler gällande arbetsmiljön är numera direkt kopplade till sanktionsavgifter om man inte lever upp till dem. Har du koll på dessa? Syftet med sanktionsavgifter är att minska antalet överträdelser av Arbetsmiljöverket föreskrifter, så att arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser blir bättre. Reglerna om sanktionsavgift riktar sig ofta mot arbetsgivare men även andra än arbetsgivare kan behöva betala sanktionsavgift, t.ex. den som hyr in arbetskraft. Sanktionsavgifter finns inom många olika områden, exempelvis användning av truckar, besiktning av lyftanordningar, gravida och ammande arbetstagare, medicinska kontroller och utförande av personlig skyddsutrustning.

Hör av dig till oss för kurs eller genomgång på området.

Vi kundanpassar föreläsningar inom arbetsmiljö anpassat efter våra kunder. Det kan vara generella föreläsningar eller riktade utifrån bransch. Det kan vara föreläsningar för chefer och ledare och/eller arbetsmiljöombud/skyddsombud och/eller personalen för att öka kunskap, medvetenhet och inspiration på teman som exempelvis:

 • God arbetsmiljö för alla
 • Stresshantering
 • Kommunikation
 • Styrkefokus på jobbet
 • En kultur där alla är med?

Funderingar? Ring!

En av grundstommarna i arbetsmiljöarbetet är riskbedömningarna. Dessa behöver göras såväl för teknisk och fysisk arbetsmiljö som för social och organisatorisk arbetsmiljö, för arbetets innehåll och för olika förändringar. När du känner dig osäker på processen och vill ha stöd, när du vill ha utbildning i hur man gör och vad som krävs eller när du vill ha en utomståendes kompetens och öga med i processen, så ring oss.

För järnvägsbranschen har vi tagit fram en specialinriktad kurs, RISK Järnväg, läs mer under Påbyggnad arbetsmiljöutbildningar.

Hur vill vi ha det på jobbet? Det gäller att sätta i system sådant som tar oss dit. Det är också andemeningen i Arbetsmiljöverkets regler kring Systematiskt arbetsmiljöarbete som tillsammans med att nå den arbetsmiljö man vill ha också ska se till att de lagkrav som finns uppfylls. Vi såväl utbildar som stöttar i ditt systematiska arbetsmiljöarbete och bygger på både din teoretiska kunskap och praktiska verktygslåda.

För just järnvägsbranschen har vi tagit fram en specialinriktad kurs, SAM Järnväg.

Kontakta oss för en förutsättningslös dialog.

Arbetsmiljö är livet på arbetet, skulle man kunna säga, ur olika perspektiv: fysiskt, tekniskt, socialt och organisatoriskt. Företagskultur är vårt mellanmänskliga sätt att interagera med varandra, våra beteendemönster; värderingar, normer, språk, ritualer, symboler… Arbetsmiljö och företagskultur går i varandra men är inte samma sak. Man kan dock arbeta med dem båda genomtänkt och parallellt på ett sätt som skapar styrka kring hur man ska arbeta på en arbetsplats – för trivsel och hälsa och för prestation och resultat. För att ge möjlighet till effektivitet, utveckling och innovation.

Ring oss!

Det finns ett antal olika föreskrifter på arbetsmiljöområdet som rör truck, lyft, skylift och fallskydd. Du som arbetsgivare behöver veta vad som gäller för att kunna göra rätt bedömningar och utfärda rätt intyg. Medarbetare behöver veta vilka regler de har att följa i sitt arbete för att arbeta säkert. Det finns också direkta sanktionsavgifter på området. Behöver du få mer på fötterna på det här området?

Kontakta oss.

Klicka på knappen för att läsa mer om utbildning!

Läs mer här!