Ledning och ledarskap

Från vision, varumärke och strategi till verklighetsanpassad operativ verksamhet och dagliga beteenden. Ledarskap och strukturer som odlar medarbetare och kultur som stärker och utvecklar verksamhet och resultat. Vår utgångspunkt är din verksamhet och din verklighet. Utvecklingsarbete utgår från dina egenskaper och förutsättningar såväl personligt och professionellt som organisatoriskt.

Ledningssystem

Ett ledningssystem är en beskrivning av hur en organisation organiserar och styr sin verksamhet så att, utifrån syfte och anledning, rätt sak görs på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Ledningssystemet ska fungera som ledningens stöd och verktyg för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra organisationens arbete samt säkra att verksamheten drivs på ett lagenligt sätt. Ledningssystemet ska också fungera som ett stöd för både ledning och medarbetare i det dagliga arbetet. Syftet med ledningssystemet är att bidra till att verksamheten bedrivs på ett lagenligt sätt och når uppsatta mål. Ett bra ledningssystem ska underlätta ett systematiskt, långsiktigt och målmedvetet arbetssätt.

I ledningssystemet ska organisationens policy, mål, processer, flöden och rutiner samt ansvar och befogenheter finnas med. Det finns ledningssystem för olika delar av verksamheten: säkerhetsstyrning (SMS), kompetensförsörjning, kvalitets- och förbättringsarbete, ekonomi, arbetsmiljö, miljö, data-/informationssäkerhet, egenkontrollprogram avseende elsäkerhet… Vi bistår företag i att formulera, revidera och utveckla sitt ledningssystem.

Genom EU-förordningen EU/2018/762 finns en kravställan på ledningssystemets trafiksäkerhetspåverkande delar för en organisation som avser att söka – eller har – tillstånd för att bedriva järnvägstrafik. För dessa företag är detta säkerhetsstyrningssystem (Safety Management System – SMS) centralt. Det är ett omfattande regelverk som vi har god insikt i och kunskap om, så både när du ska starta upp en trafikverksamhet eller har haft en revision av Transportstyrelsen och behöver förbättra din trafikverksamhet kan du kontakta oss.

Att sträva efter att samordna sina olika ledningssystem, att integrera dem med varandra, är av godo. Det gör det enklare att styra och följa upp verksamheten på ett effektivt sätt och det minskar risken för dubbelarbete och motstridiga mål.

Solberga Station järnvägskonsulter

Chefstöd

För dig som chef och ledare kretsar vardagen kring verksamheten, uppdraget, ansvaret, prioriteringar, förändringsarbete och kommunikation. I detta inkluderas ledning av normer, värderingar, beteenden och resultat. Du odlar visioner, skapar meningsfullhet och tar fram riktlinjer för hur organisationen ska verka och utvecklas. Dessutom ansvarar du för att styra, leda, träna, fördela och prioritera arbetet i organisationen och du ska fatta kloka beslut. Det är många bitar i pusslet… När alla delar i pusslet faller på plats och man har flyt, då är jobbet som chef som allra roligast!

Det är ofta ensamt i rollen som företagsledare och chef. Du ställs ibland inför svåra beslut och nya, kanske obekväma, situationer. Även om du omger dig med eller verkar i en ledningsgrupp så är det inte alltid fungerande att lyfta alla dina frågeställningar där.

Att ha en utomstående kompetent samtalspartner utan egenintresse i din verksamhet är både ett bra stöd och en nyttig utmaning i vardagen och i utvecklingen av dig själv och din organisation. En utomstående partner som objektivt lyssnar, ifrågasätter och bidrar med andra perspektiv. En sådan partner finner du genom oss.

Executive coaching

Coaching är hjälp till självhjälp, skulle man kunna säga. Ett strukturerat sätt att bistå en individ i att hitta sin egen optimala lösning och handlingsplan samt träna och utvärdera sina nya beteenden. Anledningen till coaching är att klienten vill mer: utvecklas på något plan, finna ett nytt arbetssätt, söka lösningen på ett dilemma eller hantera en situation. Det kan också vara så att man vill möta ett utmanande och stöttande kompetent bollplank utan egenintresse i den egna organisationen för att fortlöpande reflektera kring arbete, roll och verksamhet.

Executive coaching – chefscoaching – är en del av chefsstöd och ledarskapsutveckling. Det är coaching av chefer i organisationens ledning: företagsledare, kommunchefer, chefer i ledningsgrupp, seniora chefer/advisors. Temat för coachingen är alltid kopplat till uppdraget och prestationen i chefens professionella roll och sammanhang och det finns alltid en organisation som står bakom klienten som ”kund/beställare” med en klar definierad roll och funktion.

En executive coach ska ha kompetens inom flera områden, såväl inom ledarskap och organisation som inom coaching, samt ha kunskaps- och kompetensmässig förankring inom företagsvärlden, ha kunskap om olika systemnivåer i en organisation och dess påverkan på varandra, ha beteendevetenskaplig kunskap och ha grundlig insikt i hur det är att vara chef och de dilemman som behöver hanteras. Den kompetensen finner du hos oss vilket gör det både utmanande och tryggt att boka executive coaching genom oss.

Ledarskaps­utveckling

I chefsrollen idag är man både chef, ledare och tränare och ledarskapet är flerdimensionellt med kontakter med många olika typer av intressenter. Kraven är höga och kompetens behövs inom många olika områden, exempelvis verksamhet, omvärld, strategi och relationer. Du ska hantera visioner, sätta mål, formulera strategier, driva verksamhet effektivt och med god lönsamhet och samtidigt odla en företagskultur som gynnar och utvecklar verksamheten. Du ska ta ställning, fatta beslut och hantera alla de olika dilemman som uppstår i din vardag och vid större händelser. När det kommer till kritan handlar det om vad du gör och inte gör. Vad dina kollegor gör och inte gör.

Ingen av oss kan allt och en del av ledarskapet är att omge sig med andra organisationer och individer att samverka med för att just få tillgång till den kompetens som krävs och själv öka sin styrka på olika områden för att bli en så bra chef och ledare som man har möjlighet att vara. Det är en viktig del av att vara chef att hålla sig ajour och fortlöpande arbeta med sin egen professionella och personliga utveckling.

Att organisationen genomsyras av ett gemensamt ledarskap är också en faktor för framgång. Att som ledning enas om hur ett gott ledarskap ser ut och vilken typ av ledarskap som ska utövas. Det skapar trygghet för såväl ledare som medarbetare och bidrar till fokus och tydlighet i organisationen. Vi kan bistå dig i att utveckla såväl kunskap som färdigheter inom ledarskap och organisation. Det gör vi genom olika typer av insatser: coaching individuellt eller i grupp, workshops för ledarforum, stöd i framtagning av ledarstrategi eller ledarskapsutbildning.

Solberga Station järnvägskonsulter

Ledarförsörjning och nya chefer

Ledarförsörjning handlar om att som ledning och organisation ha en proaktiv hållning till det framtida chef- och ledarskapet i organisationen. Bidra till att utveckla potential, prestation och mognad hos olika individer som kan och vill gå vidare i ledande positioner framöver för att för att behålla goda medarbetare och för organisationens framtid.

Det finns inga ”färdiga” chefer och ledare, alla behöver utveckla sina styrkor och ha strategier för att hantera de svagare sidorna liksom de utmaningar man möter i rollen. Ledarförsörjning handlar om att förbereda sig.

Det finns ingredienser som kan vara viktiga oavsett verksamhet såsom professionell och personlig mognad, effektivitet, kommunikation, etik, arbetsmiljö, projektledning, affärsmannaskap, ekonomi och varumärke. Så finns det annat som är viktigt för just den berörda organisationen, dess verksamhet, kultur och mål. Såväl individuell utveckling som ledarförsörjningsprogram tas fram och genomförs i samverkan med berörd organisation utifrån syfte, mål och deltagare. Vi tränar och förbereder nya och tilltänkta chefer och ledare. Med jämna mellanrum bistår vi organisationer i att sätta samman utvecklingsprogram i ledarförsörjningssyfte. Hör av dig så tänker vi tillsammans.

Ledningsgrupp

En ledningsgrupp är ofta VD:s eller chefens rådgivande och beslutade organ i organisationen. Hur väl balanseras behovet hos alla olika delar i organisationen med ett gemensamt ansvar för helheten och borgar för välgrundade beslut? Att nå operativ och strategisk balans i ett effektivt och kreativt ledningsteam är en bra förutsättning nu och framåt. Ledningsgruppens agerande – som grupp och som enskilda ledare i verksamheten i vardagen såväl som vid särskilda händelser – påverkar ledningens trovärdighet och framgång i organisationen. Ambitionerna kan vara bra och höga men det kan vara svårt att nå mål och förankra och arbeta strategiskt i vardagen. Hur många av de beslut som fattas i ledningsgruppen genomförs fullt ut i organisationen och verksamheten? Är ni en nyligen sammansatt ledningsgrupp som behöver jobba ihop er? Är ni en ledningsgrupp som inte samverkar så väl som ni skulle vilja? Är ni en ledningsgrupp som gemensamt behöver driva förändringsarbete i organisationen? Ring oss!

Solberga Station järnvägskonsulter

Grupp- och teamutveckling

Varje organisation består av grupper och en del organisationer arbetar dessutom med team. Hur väl samspelar individerna i dessa inom gruppen/teamet? Hur väl samspelar grupperna/teamen med varandra? Finns det rent av konflikter i gruppen/teamet på ett sätt som gör att det är dysfunktionellt? Vi genomför grupp- och teamutvecklingsinsatser av olika slag (team building, facilitering, gruppträning resp. gruppcoaching) både för att bidra vid skapandet av nya grupper och team, för utveckling i grupp/team och för att bidra till att lösa upp dysfunktioner i grupper och team som stagnerat eller inte riktigt synkar samman.

Om du vill, så finner du här ett blogginlägg som vår konsult Margareta Carlsson har skrivit å vår samarbetspartner KC Groups vägnar på temat ”Från grupp till team”:

https://www.kc-group.se/post/från-grupp-till-team

Duo-coaching

Att odla samverkan är en förutsättning för att organisationen ska fungera optimalt, liksom mål och strukturer för väl fungerande samarbeten. Att både låta varje person vara och göra sitt bästa och samtidigt ha ett tydligt ”vi” att samlas kring och driva. DuoCoaching fokuserar på just det; samarbetet. Inte på individerna i duon i sig utan på det gemensamma ”vi” som ska verka. I processen utvecklas både duon och individerna.

En duo kan vara två personer i delat/gemensamt ledarskap, en överordnad och en underordnad, en linjechef och en projektledare eller två kollegor. DuoCoaching används med fördel proaktivt för ökad samverkan i duon och kan också användas vid samarbetsproblem eller vid introduktion av nya medarbetare. Vinster är ökad strategisk ledning, ökat engagemang, bättre feedback, effektivare samarbete.

DuoCoaching kan om man vill kombineras med DISC och/eller Motivator (se nedan). Då tar man fram samarbetsprofiler, som visar på vad duon har gemensamt och vad som särskiljer. Genom det kan man fokusera på vad som kompletterar och vad som behöver utvecklas för att få samarbetet att fungera allt bättre.

Karriärcoaching

Vill du komma vidare i ditt yrkesliv? Byta jobb eller skapa en förändring där du är? Ta nästa kliv i din karriär? Funderar du kring vad du vill jobba med eller utbilda dig inom? Vad är egentligen viktigast för dig när det handlar om din karriär och ditt arbetsliv – kollegorna, lönen, arbetsuppgifterna…? Har du svårt att skapa ordning i dina tankar kring ditt arbetsliv och vad du vill med det och lämpliga vägar framåt? Vill du känna mer arbetsglädje? Är du arbetslös och vill hitta rätt väg framåt? Funderar du på att starta företag?

Vi kan hjälpa dig hitta en strategi kring egen karriär. Genom karriärcoaching kan du öka och fördjupa egen förståelse för din situation, din önskade framtid, få hjälp att göra egna val och nå din önskade framtid inom arbetslivet.

Karriärcoaching bygger på dina egna värderingar, din kompetens, styrkor och potential. Vi startar med ett inledande kartläggningssamtal och sedan lägger vi upp processen utifrån dina individuella behov. Du får därefter stöd av oss genom coachingsamtal och praktiska verktyg. I vår karriärcoaching använder vi den beprövade Newstartmodellen som består av de tre stegen Inåt, Utåt och Framåt.

 • Inåt – självinventering – vad vill jag och vad kan jag?
  Du analyserar nuläget genom att kartlägga din situation och dina värderingar, intressen, egenskaper, färdigheter, resultat etcetera. Du går igenom din kompetens och dina erfarenheter och coachas kring analys av röda trådar i din historia och önskade framtid samt personliga profil.
 • Utåt – omvärldsinventering – vad finns där ute?
  Du tar fram dina nätverk och får verktyg för att kartlägga arbetsmarknad och/eller utbildningsmarknad, söka information och vägar framåt.
 • Framåt – handlingsplan – hur ska jag ta mig dit jag vill?
  Du skapar en framtidsplan för din karriär samt påbörjar din personliga marknadsföring. I den mån du själv önskar får du stöd i att skapa CV, ansökningsbrev och LinkedIn-profil samt intervjuträning

Det finns en bra väg framåt för oss alla. Hör av dig så berättar vi mer om karriärcoaching.

DISC Deluxe

Vi genomför analyser och genomgångar i beteende- och kommunikationsverktyget DISC. DISC är ett av världens mest använda verktyg, en modell för att förstå människors kommunikationsstilar och ett sätt att identifiera beteendestilar för att underlätta och förbättra interaktion mellan människor. DISC ger ökad förståelse för den egna beteende- och kommunikationsstilen och hur den påverkar andra samt hur man själv påverkas av andra – styrkor och utmaningar exempelvis i vardaglig kommunikation, i förändring och vid stress. Syftet med DISC är att öka självkännedom och förmåga till flexibilitet och anpassning i den egna kommunikationen. DISC genomförs kopplat till individ ur olika perspektiv som exempelvis ledarskap, försäljning, arbete eller socialt. Analyser kan även göras i form av samarbetsprofiler för duo/par eller grupp/team som visar på duons/teamets beteende- och kommunikationsstilar, vad som är gemensamt och vad som särskiljer. Genom det kan man fokusera på vad som kompletterar och vad som behöver utvecklas för att få samarbetet att fungera allt bättre. För effektivare ledarskap, bättre teamwork, färre konflikter i gruppen, bättre säljresultat och förståelse för kunden.

Vi är certifierade på analyser och genomgångar av DISC.

Solberga Station järnvägskonsulter

Motivator

Motivator är en drivkraftsanalys som visar på vad det är som driver olika individer och hur dessa olika drivkrafter påverkar varandra. Det är ett värderingsindex som baseras på forskning utförd av Dr Eduard Spranger och Gordon Allport kring vad som motiverar en individ. Motivator mäter sju motivationsdimensioner. Ingen drivkraft står för sig själv, de interagerar alla med varandra på olika sätt. Människor med hög självmedvetenhet och självinsikt bygger och upprätthåller i högre grad goda relationer med andra. Att odla personlig mognad inkluderar att lära känna sig själv och dra slutsatser av den kunskapen. Om jag förstår vad som driver mig så kan jag i högre grad idka självledarskap och det i sin tur ger mig större chans att lyckas med det jag vill lyckas med i livet, i stort och smått. Om jag förstår vad som inte driver mig så kan jag också förstå vad som dränerar min energi och begränsar mitt engagemang och min effektivitet. Vinsten i att genomföra en Motivatoranalys är att mer tydligt se och förstå de drivkrafter man har, hur dessa påverkar val och beteende och hur man därmed kan maximera sin prestation. Det är ett verktyg för personlig utveckling. Inom Motivator så kan man, om man vill, även kombinera individers profiler så att en grupps samlade drivkrafter beskrivs på ett tydligt och klargörande sätt.

Vi är certifierade på analyser och genomgångar av Motivator.

Stressrådgivning och stresshantering

Förebyggande och åtgärdande. Genom samarbete med en professionell aktör på området erbjuder vi stressrådgivning när du vill arbeta förebyggande mot stress och stresshantering när stressen är ett faktum. Stöd till HR, chefer och ledare i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö för att förebygga och minska stressrelaterad ohälsa och bygga en hållbar organisation. Föreläsning inom stressfysiologi, stresshantering och återhämtning – kanske till er nästa personaldag? Stressrådgivning i samtal för dig själv eller en anställd som behöver individuell stressrådgivning. Stressrådgivning är för dig som vill leva och verka på ett sätt där du och andra håller.

Solberga Station järnvägskonsulter

Föreläsningar och utbildningar

Vi genomför en mängd föreläsningar, workshops, seminarier, kurser och utbildningar på området ledning och ledarskap.

Exempel på utbildningar och program:

 • Ledarskapsutbildning för chefer, produktionsledare eller teamledare.

Vi utgår från det forskningen visat sig ge mest, både avseende prestation och trivsel, vilket är ett transformativt, utvecklande och inkluderande ledarskap.

 • Ledarförsörjningsprogram för de som ska ta över chef- och ledarskapet framöver.
 • Pedagogik/andragogik, kommunikation, retorik och verktyg för internutbildare/instruktörer

Exempel på teman för föreläsningar, seminarier och workshops som du fritt kan kombinera till en kortare kick-off-insats eller en längre utbildning som du vill:

 • Ledarskap, chefskap och coachande förhållningssätt
 • Transformativt och hållbart ledarskap
 • Performance Management och OBM
 • Medarbetarskap och medledarskap
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Kommunikation
 • Svåra samtal
 • Retorik
 • Presentationsteknik
 • Utvecklingssamtal
 • Varumärkets roll internt i organisationen
 • Förändringsarbete och optimala förändringsförlopp
 • Motivation och prestation
 • Gruppdynamik och teamutveckling
 • Styrkefokus på jobbet
 • Företagskultur
 • Värdegrundsarbete
 • Mänsklig mognad
 • Personlig utveckling
 • Stresshantering
 • Personlig effektivitet
 • Professionell, personlig, privat
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (adhd, autism etc.)

Hör av dig – vi bistår dig!

Vi är oftast i uppdrag hos och/eller för kund så du når oss enklast genom att skicka ett mejl till info@solbergastation.se så återkommer vi till dig snarast möjligt.

Varmt välkommen!