Vår integritetspolicy

Solberga station AB, org.nr 556858–9617, är personuppgiftsansvarig för och behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med avtalsförhållande. Det gäller namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Solberga station AB använder dina personuppgifter i syfte att kunna uppfylla avtalet med dig. För detta syfte kommer personuppgifter lagras, sparas och bearbetas samt vid behov presenteras för uppdragsgivare och andra externa parter som behöver informationen för att Solberga station AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig.

Solberga station AB kan även komma att använda uppgifterna i marknadsföringssyfte och för intern analys och statistik. Behandling av personuppgifter i detta syfte sker med stöd av en intresseavvägning där Solberga station AB har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter, för analys, utveckling och marknadsföring och detta intresse väger tyngre än den risk för den enskildes integritet som behandlingen innebär. Vid intern behandling i analys och statistiksyfte kommer uppgifterna att i största möjliga mån att anonymiseras.

Behandling av personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att Solberga station AB ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande bokföring och säkerhet.

Solberga station AB använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i sin verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. I dessa fall är IT-leverantören personuppgiftsbiträde åt Solberga station AB och hanterar uppgifterna på Solberga station AB:s uppdrag och enbart enligt dess instruktioner. De personuppgifter som samlas in lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt och informationen krypteras utifrån de krav som följer av gällande dataskyddslagstiftning. Solberga station AB ställer även krav på att dess IT-leverantörer och leverantörer av betallösningar använder kryptering och verkar för att all betalinformation hanteras på ett säkert sätt.

Det finns rätt att begära att få uppgift om de personuppgifter som Solberga station AB behandlar samt rätt att begära att få felaktiga personuppgifter rättade, att personuppgifter ska raderas, att invända mot viss behandling av personuppgifter samt rätt till överflyttning av uppgifter (dataportabilitet). Begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges ovan görs till Solberga station AB. Begäran om registerutdrag ska ske skriftligen och vara undertecknat i original. Begäran om uppgift sänds till personuppgiftsansvarig: Solberga station AB, c/o Margareta Carlsson, Nässjövägen 5, 571 76 Solberga.

Rätt finns också att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om man anser att sina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning, se www.datainspektionen.se.

Personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Därefter kommer personuppgifterna att raderas. Vid fastställande av den period under vilken personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendationer, branschpraxis.

Solberga station AB lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part om så inte direkt har överenskommits i avtal med dig.

Ansvarig utgivare
Margareta Carlsson
VD och tillika personuppgiftsansvarig
Solberga station AB
Telefon 0380-203 31
SMS 070-722 37 34
E-post margareta.carlsson@solbergastation.se