Vårt hållbarhetsarbete

Vi på Solberga station AB anser att det är viktigt med hållbarhetsarbete. Att arbeta på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt – för denna och kommande generationer. Att ha omtanke om människor, djur, natur och miljö. Vi vill vara en god del av helheten, samverka och verka på ett hållbart sätt. Vi vill göra positiv skillnad på många olika sätt; i våra tjänster och produkter och i våra arbetssätt och relationer. Vi vill vara en aktiv part i samhället och bidra till en hållbar bransch med vår kompetens och våra innovationer.

Agenda 2030 har 17 globala mål som är konkretiserade i 169 delmål. Vi har kartlagt dem alla och sett att vi ofta utgår från hållbarhet i vårt sätt att tänka. Det har gjort att vi hos oss arbetar med 36 av dessa globala mål, olika delmål inom ramen för alla huvudmål. Så är det i synnerhet fyra övergripande mål som står oss nära:

  • Mål 4: God utbildning för alla. Det inkluderar bland annat att säkerställa utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Vi arbetar med kompetens och att sträva efter ständigt lärande och därmed ständig utveckling är centralt.
  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vi strävar efter en hög etisk standard och att behandla människor på ett respektfullt och inkluderande sätt vilket också innebär goda villkor och goda affärer.
  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Vi bidrar med vår kompetens för utveckling i organisationer och samhälle. Vi satsar också på innovationer inom ramen för vårt systerbolag Solberga Idéer AB:s verksamhet.
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Att vi själva lever och verkar på ett sätt som gör att vår värld håller, både i vår generation och för kommande generationer, är vitalt och något vi tar hänsyn till i såväl inköp och förbrukning som i hur vi agerar.

När det gäller hållbarhet så har vi stora möjligheter att ha positiv påverkan i hur vi verkar hos oss och med kund. Vi kan lyfta frågor som gör att medvetenhet och kunskap kring ekonomiska, sociala och ekologiska ämnen ökar. Vi kan förmedla verktyg på olika områden och vi kan utmana och stötta verksamhet. Vi kan kommunicera på sätt som främjar jämställdhet och mångfald och alltid verka för att de frågorna är med på agendan hos kund. Vår verksamhet som berör arbetsmiljö, säkerhet, kompetensutveckling, ledarskap och hållbara lösningar är i sig också frågor som, hanterade på rätt sätt, bidrar till hållbarhet.

Vi har satt som mål att vi med jämna mellanrum ska bjuda in en av våra leverantörer att presentera hur de själva arbetar med sin hållbarhetsstrategi. Det är ett sätt att hålla frågan levande när vi själva är kunden. Det är också ett sätt att uppmuntra till att lära av varandra.

Den största negativa påverkan vår verksamhet har är våra persontransporter. Vi reser väldigt mycket och för att vara tillgängliga vid alla tidpunkter på alla platser i alla väder som våra kunder efterfrågar så reser vi i regel med bil. Vi arbetar dock med att ta fram allt fler digitala produkter och lösningar som därigenom minskar vårt resande och därmed vår miljöbelastning genom transporter.

Vi har satt som mål på vårt företag att sträva efter att vara klimatneutrala innan Agenda 2030:s utgång, ett mål som vi räknar med att uppnå de närmaste åren.

Ovanstående betyder att vi också behöver vara lyhörda för vad ni där ute anser om oss och våra arbetssätt. Så om du vill göra inspel till oss på detta område ska du alltid känna dig välkommen att ge oss återkoppling av olika slag – till oss personligen eller  genom att skriva till oss på info@solbergastation.se.