Fordon och verkstad

Att äga och förvalta ett fordon består av många olika delar. EU-förordningen 2019/779 tillför nya moment och strukturer i förvaltningen, som ska vara implementerade senast 16 juni 2022. Den som ansvarar för ett fordon som ECM, ”Entity in Charge of Maintenance”, ska ha en organisation för att leda, planera, utföra och utvärdera fordonsunderhållet. Det är naturligtvis möjligt att köpa in tjänster från underleverantörer för flera av dessa moment, men den som är utsedd till ECM ska alltid hålla i ledning, ansvar och organisation av ett fungerande fordonsunderhåll.

Att leda ett underhåll innebär att ta beslut om vilka underhållsåtgärder som ska utföras, och att ansvara för de val och strategier som man har tagit beslut om.

SS-EN 13306:2017 ger vägledning i vad som behöver uppnås:

 • Att säkerställa tillgänglighet
 • Att ge nödvändig säkerhet
 • Att se till miljökrav
 • Att upprätthålla kvalitet och hållbarhet för det som underhålls

Att planera ett underhåll innebär att övervaka och se till att fordonet får underhåll enligt den fastlagda plan som ledningsbeslutet slagit fast. System för att fordonet ”kallas” till verkstad innan fastställda gränsvärden för underhållsintervall överskrids, till exempel. Att fastslå att ett fordon åter kan gå ut i trafik som ”trafikdugligt” efter att det fått det underhåll det ska ha. Att ha sådan övervakning att ett fordon kan ges körförbud om det inte har fått sitt underhåll i utsatt tid.

Att utföra ett underhåll innebär att ha de nödvändiga verkstads- och personalresurser som krävs för att kunna genomföra de underhållsåtgärder som ledningsbeslutet har slagit fast i sin underhållsplan.

Att utvärdera ett underhåll innebär att följa upp att det underhåll som utförs har de önskade effekter på säkerhet, tillgänglighet, miljö och kvalitet, som ledningsbeslutet har slagit fast som mål för sin strategi. Att utvärdera och hantera brister i det befintliga underhållsupplägget, att systematiskt söka efter ständiga förbättringar.

Vi kan bistå er i att hantera samtliga dessa moment i er fordonsförvaltning.

Exempel på saker det kan innebära:

 • Skapa ledningssystem och strategier för underhåll
 • Skapa eller utvärdera underhållsprogram
 • Skapa planeringssystem och fordonsledningsmetoder
 • Göra leverantörsbedömningar och uppföljning/revisioner av utfört underhåll
 • Göra systemrevisioner för att se om karta och verklighet stämmer överens
 • Utvärdera underhållets utfall och att finna förbättringspotentialer
 • Utbilda för att bära roller i systemet, från fordonstekniker till ledande positioner
 • Utreda tekniska fel eller andra områden som behöver belysas.

Hör av er till oss med era behov!

Ledning och ledarskap

Läs mer här: Ledning och ledarskap

Arbetsmiljö

Läs mer här: Arbetsmiljö

Hör av dig – vi bistår dig!

Vi är oftast i uppdrag hos och/eller för kund så du når oss enklast genom att skicka ett mejl till info@solbergastation.se så återkommer vi till dig snarast möjligt.

Varmt välkommen!