Fordon och verkstad

Att äga och förvalta ett fordon består av många olika delar. EU-förordningen 2019/779 tillför nya moment och strukturer i förvaltningen, som ska vara implementerade senast 16 juni 2022. Den som ansvarar för ett fordon som ECM, ”Entity in Charge of Maintenance”, ska ha en organisation för att leda, planera, utföra och utvärdera fordonsunderhållet. Det är naturligtvis möjligt att köpa in tjänster från underleverantörer för flera av dessa moment, men den som är utsedd till ECM ska alltid hålla i ledning, ansvar och organisation av ett fungerande fordonsunderhåll.

Att leda ett underhåll innebär att ta beslut om vilka underhållsåtgärder som ska utföras, och att ansvara för de val och strategier som man har tagit beslut om.

SS-EN 13306:2017 ger vägledning i vad som behöver uppnås:

  • Att säkerställa tillgänglighet
  • Att ge nödvändig säkerhet
  • Att se till miljökrav
  • Att upprätthålla kvalitet och hållbarhet för det som underhålls

Den som äger/förvaltar ett fordon är normalt alltid att betrakta som dess ECM. Vem som är ECM för ett fordon framgår av det fordonsregister för järnvägsfordon som finns hos Transportstyrelsen. Kravet på att vara certifierad som ECM gäller om fordonet sedan kommer att användas i trafik av andra än ägaren/förvaltaren.

Det handlar om att säkerställa fordonets tekniska förvaltning på ett sätt som gör att olika användare i nästa steg kan vara trygga med att fordonet är i ett trafiksäkert skick. En ”användare” är här till exempel ett trafikföretag som tar med godsvagnar i ett godståg, vagnar som ägs av någon annan än företaget som kör tåget. Eller ett trafikföretag som hyr in ett lok för längre eller kortare behov.

Om det i stället till exempel handlar om en industri som äger ett eget växellok, och använder det i trafik för att ta in och lämna ut vagnar från industrin, så är man den registrerade underhållsansvariga enheten (ECM) för det loket, men man behöver inte vara certifierad som ECM om man är den enda som använder loket i trafik. Rutinerna för den tekniska förvaltningen av loket ligger då normalt inarbetade i säkerhetsstyrningssystemet för den trafik man bedriver. På så vis är man ändå ”granskad” i fråga om sin förvaltning genom myndighetstillsynen.

EU-förordningens krav på en certifierad ECM är i grund och botten lika användbara även i ett sådant sammanhang, även om kraven att till punkt och pricka följa alla moment inte alltid finns där. Transportstyrelsens föreskrift 2012:33 anger då kraven, medan EU-förordningen 2019/779 kan anses vägleda ytterligare i ”hur” man i ett sådant fall kan hitta sätt att tillgodose kraven från Transportstyrelsen.

Ledarskap och ständiga förbättringar

Det finns, särskilt för en certifierad ECM, uttryckliga krav på hur en företagsledning ska skapa en organisation med policy, mål, handlingsplaner och andra förfaranden för att uppnå en trafiksäker hantering av sina fordon.

Vi kan bistå med att bygga rutiner för er verksamhet som leder till uppfyllelsen av dessa krav.

Riskhantering

Riskhantering är en process som är styrd av EU-förordningen 402/2013 och som ställer krav på en viss metodik. Kravet på att följa EU-förordningen kan skilja sig åt beroende på tillståndsformen, precis som vid övervakningsprocessen, men det som förordningen beskriver i arbetssättet med riskhantering är ändå tillämpligt. Man behöver alltid ha en metod för riskhantering.

Er förvaltning av fordon ska innehålla rutiner för varje moment som utförs i er verksamhet. När era arbetsuppgifter eller metoder förändras på ett sätt som går utanför de rutiner som finns, behöver det nya arbetssättet utvärderas. Det kan handla om nya fordon, nya underhållsmetoder, nya eller reviderade rutiner, ny verksamhet, ändringar i rutiner på grund av inträffade olyckshändelser, omorganisationer osv.

Varje nyhet är en potentiell ny risk som man måste ta kontroll över.

Det nya är att betrakta som ”okänt” i er befintliga verksamhet och måste därför riskhanteras i form av en riskhanteringsprocess som analyserar vilka nya potentiella risker nyheten ger upphov till som inte redan är bedömd tidigare i verksamheten. Dessa risker som man då kan finna behöver sedan en handlingsplan för hur de ska elimineras, och detta leder i sin tur ofta till någon form av rutin för hur den nya uppgiften ska utföras på ett säkert sätt.

Vi kan bistå som deltagare i sådana analysgrupper där ni behöver stöd av särskild expertis på olika områden. Vi kan också leda eller på uppdrag genomföra en sådan process.

Solberga Station järnvägskonsulter

Övervakning och revisioner

Efterlevnad av förvaltningssystemet är en viktig del i den interna övervakningsprocessen, som har ett krav på metodik genom EU-förordningen 1078/2012 i vissa fall. Förordningens metodik är i alla avseenden tillämplig oavsett om den utgör ett krav eller ej att följa. Det finns alltid ett krav på någon form av övervakningsprocess, även om kravet inte alltid är att förordningens alla delar måste följas av en infrastrukturförvaltare. Förvaltningsformen avgör vilka krav som ställs på övervakningsprocessen.

Härigenom kommer krav på en strategi för övervakning och metoder för insamling av information, så att man kan mäta dels att säkerhetsstyrningssystemet leder till de förväntade effekterna, framför allt att eliminera de risker verksamheten ger upphov till, men att systemet också verkligen följs och används så att man kan mäta att de riskeliminerande aktiviteter och rutiner man har infört faktiskt också används i verksamheten, och har den effekt man förväntar sig.

Att upprätthålla denna övervakningsprocess så att man faktiskt och med säkerhet vet att organisationen i alla led följer sina krav på arbetssätt som kommer av säkerhetsstyrningssystemet är en primär faktor för att upprätthålla ansvaret för säkerheten och i förlängningen sina tillstånd för verksamheten.

Det finns olika metoder för att samla in ett informationsunderlag för att kunna göra sådana mätningar, både proaktiva (förebyggande) och reaktiva (avhjälpande). Det främsta reaktiva hjälpmedlet är avvikelserapportering, rapporter om konstaterade felaktigheter. De leder till orsaksanalyser och beslut om korrigerande åtgärder, som följs upp beträffande sin måluppfyllelse.

Proaktiva metoder är till exempel olika former av internrevisioner för att granska om systemet följs, eller om systemet har den lämpligaste metodiken i förhållande till verksamheten, eller om den fortfarande omhändertar alla omvärldskrav från lagstiftning eller angränsande verksamheter.

Leverantörsbedömningar eller leverantörsrevisioner av leverantörer som tillhandahåller säkerhetskritiska tjänster är också en del i en övervakningsprocess. Det kan vara fordonsunderhåll, underhållsplanering eller andra liknande tjänster.

Till hjälp i arbetet med övervakningen har man indikatorer, som är tänkta som en ”tidig varning” på avdrift i systemtillämpningen. Indikatorerna kan visa sig vid såväl händelserapportering som vid revisioner. Indikatorn ska vara en trigger som visar att eftersom det den varnar för alls förekommer, så finns det också ett systemfel någonstans.

Vi kan bistå med att analysera och utreda inträffade händelser, vid olycka, vid tekniska problem eller liknande. Vi kan utföra uppföljningar, leverantörs- och internrevisioner, att utforma och utvärdera indikatorer eller andra insatser som ett led i er övervakningsprocess.

Kompetens

Det ställs krav på att den som har en ansvarsroll i förvaltningen av ett fordon har en definierad och fastställd kompetens för uppgiften. Detta gäller såväl administrativa som operativa roller, chefer, planerare, underhållsutvecklare eller fordonsreparatörer, hos underleverantör såväl som i egen verksamhet.

Vi kan bistå med att ta fram kompetenskravsspecifikationer och utbilda era funktionärer i dessa roller.

Logistik och planering

Att bygga ett bra system för planering av underhållsstyrning och optimera underhållsinsatser kan betyda mycket för tillgänglighet och driftkostnader, liksom trafiksäkerheten.

Vi kan bistå med framtagning eller utveckling av era system för fordonsstyrning.

Ledning och ledarskap

Läs mer här: Ledning och ledarskap

Arbetsmiljö

Läs mer här: Arbetsmiljö

Hör av dig – vi bistår dig!

Vi är oftast i uppdrag hos och/eller för kund så du når oss enklast genom att skicka ett mejl till info@solbergastation.se så återkommer vi till dig snarast möjligt.

Varmt välkommen!