Utbildningar2018-06-07T07:57:42+00:00

Utbildning

Vi har mångårig erfarenhet av att hålla kurser och utbildningar av olika slag inom såväl ledarskap och arbetsmiljö som järnvägsrelaterat samt truck och lyft. Exempel är ledarskapsprogram, BAM-utbildningar, elskydd för trafik- och verkstadspersonal, kurser i kommunikation, Vistelse i Spår, funktionär vid järnvägsolycka… Vi är bra på utbildning och tycker att det är ett både viktigt och roligt område. Här finner du olika typer av kurser och utbildningar. Och är det något du söker som du inte hittar här så ring oss för dialog så kan vi säkert bistå dig, antingen själva eller med kontakter.

Vi arbetar huvudsakligen med företagsanpassade utbildningar men nu och då arrangerar samarbetspart föreläsningar som också är öppna för allmänheten och vi själva kurser som är öppna för alla att anmäla sig till. Om du är intresserad av någon särskilt tema (ledarskap, arbetsmiljö, järnväg, personsäkerhet, truck och lyft) så mejla gärna till info@solbergastation.se och berätta. Nedan är de öppna utbildningar som är på gång:

Ledarskap Järnväg

Ledarskapsprogram om sex heldagar som riktar sig till chefer och ledare i järnvägsbranschen. Syftet är att stärka och utveckla ledarna i sin roll, oavsett på vilken nivå de arbetar. Genomförs i Nässjö i samarbete med Nordic Infracenter.
Startar måndag 8 oktober 2018 på Hotell Högland i Nässjö.
Sista anmälningsdag är måndag 3 september 2018 genom mejl till margareta.carlsson@solbergastation.se.
Mer utförlig information i PDF-dokumentet:
Kurs_Ledarskap_Jvg_2018_2019

BAM Järnväg – grundutbildning arbetsmiljö

Grundutbildning i arbetsmiljö som riktar sig till järnvägsbranschen och dig som är arbetsgivare, chef, ledare, HR-medarbetare, ledamot i skyddskommitté eller har uppdrag som arbetsmiljöombud/skyddsombud och som saknar tidigare arbetsmiljöutbildning eller har utbildning äldre än 2010. BAM utgör en stabil grund för arbetsmiljöarbetet att vila på. Genomförs i Nässjö i samarbete med Nordic Infracenter.
Nästa kurstillfälle: Första passet 3–4 oktober 2018 och andra passet 24–25 oktober 2018. Båda tillfällena på Hotell Högland i Nässjö.
Sista anmälningsdag är måndag 3 september 2018 genom mejl till margareta.carlsson@solbergastation.se.
Mer utförlig information i PDF-dokument: Kurs BAM Järnväg 2018.

Påbyggnadsutbildningar arbetsmiljö järnväg

Årlig repetition och påbyggnad är att rekommendera både från arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Nedan presenteras olika typer av påbyggnadsutbildning som alla inledningsvis inkluderar nyheter på arbetsmiljöområdet, exempelvis förändringar i regelverket och aktuella och yrkesrelevanta arbetsmiljöfrågor i omvärlden. Du kan fritt kombinera ditt arbetsmiljöprogram. Kurserna vänder sig till järnvägsbranschen och dig som där är arbetsgivare, chef, ledare, HR-medarbetare, ledamot i skyddskommitté eller har uppdrag som arbetsmiljöombud/skyddsombud. Alla kurserna omfattar 2 dagar vardera. Dessa utbildningar genomförs i Nässjö i samarbete med Nordic Infracenter.
Samlad utförlig information om alla påbyggnadsutbildningar inom arbetsmiljö i det här PDF-dokumentet: Kurser Arbetsmiljö påbyggnad Järnväg 2018

SAM Järnväg
Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM, utgör grunden i det proaktiva arbetssättet för arbetsmiljöarbetet och innefattar såväl fysiskt och teknisk arbetsmiljö som organisatorisk och social arbetsmiljö. Den här kursen behandlar SAM i praktiken.
Nästa kurstillfälle den 7–8 november 2018 på Hotell Högland i Nässjö.
Sista anmälningsdag är fredag 5 oktober 2018 genom mejl till margareta.carlsson@solbergastation.se.
Mer utförlig information i PDF-dokument: Kurs SAM Järnväg 2018

RISK Järnväg
Riskbedömning innefattar även konsekvensbedömning och riskhantering ur olika perspektiv. Detta område är en grundbult i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i järnvägens säkerhetskultur. Kursen behandlar riskbedömningar i praktiken.
Nästa kurstillfälle den 26–27 november 2018 på Hotell Högland i Nässjö.
Sista anmälningsdag är fredag 26 oktober 2018 genom mejl till margareta.carlsson@solbergastation.se.
Mer utförlig information i PDF-dokument: Kurs RISK Järnväg 2018

FRISK Järnväg
På den här kursen tittar vi närmare på trivsel, hälsofrämjande, friskfaktorer, styrkefokus, stressförebyggande, kränkande särbehandling och droger. Målet är att deltagaren efter kursen ska kunna arbeta förebyggande ur ett salutogent perspektiv, vilket innebär att lägga tonvikt på de faktorer som bringar hälsa s.k. friskfaktorer, och ”ligga steget före”.
Nästa kurstillfälle den 28–29 november 2018 på Hotell Högland i Nässjö.
Sista anmälningsdag är fredag 26 oktober 2018 genom mejl till margareta.carlsson@solbergastation.se.
Mer utförlig information i PDF-dokument: Kurs FRISK Järnväg 2018

KOM Järnväg
Arbetsmiljöarbetet innebär att man behöver engagera, informera, besluta, presentera, förmedla, återkoppla, föra dialog, skapa delaktighet… Din personliga kommunikation och ditt beteende är avgörande för hur väl du lyckas. Förmågan att nå fram till andra människor och skapa kontakt är en viktig färdighet i såväl arbetet som livet i stort. Vi går igenom hur människor fungerar, olikheter människor emellan, hur kommunikation fungerar, fallgropar i kommunikationen, att anpassa sin kommunikation, retoriska grepp, konflikter, förändringsarbete, företagskultur och säkerhetskultur.
Nästa kurstillfälle den 12–13 november 2018 på Hotell Högland i Nässjö.
Sista anmälningsdag är fredag 12 oktober 2018 genom mejl till margareta.carlsson@solbergastation.se.
Mer utförlig information i PDF-dokument: Kurs KOM Järnväg 2018

 

Vi genomför utbildningar och program av olika slag beroende av behovet hos våra kunder. Exempel:

 • Ledarskapsutbildning för chefer, produktionsledare eller teamledare
 • Ledarförsörjningsprogram för de som ska ta över ledarskapet framöver
 • Medarbetarskap
 • Kommunikation och retorik
 • Presentationsteknik
 • Förändringsarbete
 • Styrkefokus på arbetet
 • Värdegrundsarbete
 • Mänsklig mognad
 • Att vara internutbildare/instruktör

Läs mer om chefsstöd och utveckling inom ledarskap på sidan Ledarskap.

Hör av dig till oss för ett förutsättningslöst samtal kring dina önskemål och behov så tar vi fram förslag för dig att kika på.

Vi genomför utbildningar av olika slag beroende av behovet hos våra kunder, för såväl chefer och ledare som arbetsmiljöombud/skyddsombud och personal. Exempel:

 • Grundläggande arbetsmiljöutbildning (BAM)
 • Grundläggande arbetsmiljöutbildning med fokus på järnvägsbranschen (BAM Järnväg)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på järnvägsbranschen (SAM Järnväg)
 • Påbyggnadsutbildningar med fokus på järnvägsbranschen (RISK Järnväg, FRISK Järnväg, KOM Järnväg)
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • Att bygga ihop arbetsmiljö och företagskultur
 • Arbetsmiljö och truck, lyft, skylift och fallskydd
 • Sanktionsavgifter kopplade till arbetsmiljön

Vi kundanpassar också kurser och föreläsningar inom arbetsmiljö anpassat efter våra kunder. Ovanstående utbildningar kan vara generella eller riktas på bransch. Utöver detta kan arbetsmiljö handla om t.ex. föreläsningar för personalen för att öka kunskap, medvetenhet och inspiration på teman som:

 • God arbetsmiljö för alla
 • Stresshantering
 • Kommunikation
 • Styrkefokus på jobbet
 • En kultur där alla får vara med?

Våra ansvariga utbildare är av Prevent diplomerade BAM Handledare.

Funderingar? Ring!

Läs mer på sidan Arbetsmiljö.

Vi har lång erfarenhet av att utbilda trafikpersonal och fordonsreparatörer, liksom andra funktionärer i en organisation. Vi kan ta fram utbildningsplaner eller utbilda utefter era egna om ni har sådana tillgängliga. Vi kan hantera och skapa system för behörighetsförvaltning, göra kompetensutvärderingar gentemot behörighetskrav, eller hantera andra frågor som anknyter till personal, behörighet och kompetens.

Den som bedriver järnvägsverksamhet har det totala och slutliga ansvaret för fastställande av kursinnehåll och hur en utbildning ska genomföras. Vi har lärarkompetens, ämneskunskaper och all nödvändig handläggarkompetens för att stötta er i genomförandet av en utbildning i enlighet med de krav som ställs på järnvägsföretaget eller infrastrukturförvaltaren genom gällande EU-förordningar.

Utbildning berör inte bara operativ personal. Även administrativ personal som ledningsfunktioner och andra handläggare med trafiksäkerhetspåverkande uppgifter behöver genom kraven i gällande EU-förordningar ha en fastställd kompetens för uppgiften och ett sätt att utbildas eller på annat sätt ha förvärvat den kompetensen. En trafiksäkerhetspåverkande arbetsuppgift kan t ex vara att ha mandat att påverka eller besluta om tilldelning av resurser till operativ verksamhet som trafik eller fordonsunderhåll.

Arbetsmiljölagen ställer dessutom krav på att den med personalansvar har nödvändig kännedom om de risker som förekommer i underställd personals arbetsuppgifter. För att säkerställa detta behövs någon form av kompetensförankring t ex i form av utbildning.

Den som leder personal i trafiksäkerhetstjänst behöver ha övergripande kunskaper om vad arbetet innebär så att trafiksäkerhetsaspekten kan beaktas i personalansvaret.

Hör av dig till oss med dina utbildningsfrågor.

Vi kan utbilda er personal i ett flertal förekommande utbildningar som anknyter till arbetsmiljökrav för personsäkerhet, t ex vistelse i spår, elskydd bangård och fordon, fallskydd osv.

Berätta om era behov så ger vi förslag på utbildning.

Vi utbildar truckförare enligt kursplan TLP-10 för truck typ:

 • A (t ex ledstaplare m.fl.)
 • B (motviktstruck)
 • C2 (hjullastare)
 • D1 (drag- och flaktruck)

Vi utbildar för skylift och mobil arbetsplattform typ A och B enligt SS-ISO 18878:2004 och Liftutbildningsrådets utbildningsplan.

Vi utbildar på lyftanordningar som traverskran och pelarkran/lyftbock (enligt SS-ISO 9926-1/SS-ISO 23853)