Målkonflikter

Då och då hamnar man i målkonflikt, i livet och på arbetet. En ”målkonflikt” är när två åtgärder eller styrmedel krockar – den ena åtgärden leder till att mål uppfylls medan den andra åtgärden motverkar samma mål.

Tvärfunktionella områden såsom arbetsmiljö eller hållbarhet kan upplevas komma i konflikt med till exempel effektivitet eller ekonomi.

Ex. 1: Vi ska jobba på ett säkert sätt men det är bråttom …

Ex. 2: ”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall” står det i AML kap 3 § 2, visavi att företaget behöver hålla igen på utgifterna för att klara budget/medelstilldelning.

Stöd visavi kontroll. En intern målkonflikt kan uppstå när en person/avdelning ska stötta med en viss funktion och samtidigt kontrollera funktionen.

Ex. 1: Administrationens skapar system för att stötta verksamheten men kräver också av verksamheten att framtagna system används.

Ex. 2: Som chef behöver man stötta medarbetare i att utföra sitt arbete men kan ska också kontrollera att arbetet blir gjort och vidta nödvändiga åtgärder om detta inte sker.

Rätt att veta visavi rätt att tiga. Ett annat exempel kan vara arbetsgivarens ansvar för att främja hälsa och odla god gruppdynamik vilket ofta innebär att individer behöver lära känna varandra som människor visavi enskilda individers personliga integritet.

Livet ställer olika önskemål och behov mot varandra i olika situationer. Hur ska, bör och vill du eller ni hantera dessa situationer? Att reflektera kring idag och gärna ha dialog kring på arbetsplatsen.

 

 

Bild: Pixabay/Tumisu