Undantag finns från kravet på certifiering för fordon som uteslutande används i det egna företagets verksamhet. Det krävs dock alltid en utpekad underhållsansvarig part, en ECM.
 
Längre tillbaka var det i praktiken användaren som hade fordonet i trafik oavsett ägare, nu är det den som angivits som ECM i fordonsregistret som är fullt ansvarig oavsett användare.
 
Den som äger ett lok och hyr ut det måste vara certifierad ECM och svara för att fordonet hålls trafikdugligt inför användaren. ECM ansvarar för att leda, planera, utveckla och förbättra, besluta om genomförande av underhållet samt svara för om fordonet är trafikdugligt eller ej.
 
En verkstad kan vara en certifierad ECM utan att för den skull vara utpekad ECM för ett fordon. Att verkstaden är certifierad gör dem inte till ”underhållsansvariga” bara för att de är certifierade.
 
Fordonets utpekade ECM har ändå ansvaret för fordonet. Det är i första hand den som innehar fordonsgodkännandet som ska vara ECM, alltså fordonets ägare, den som svarar för registreringen i fordonsregistret.
 
Att verkstaden är certifierad ECM betyder att verkstadens kund, fordonets ECM, säkerställer sin övervakningsprocess enligt EU/1078/2012 artikel 3 punkt 1b: (enhet som ansvarar för underhåll) ska säkerställa att åtgärder för riskhantering som vidtagits av deras entreprenörer också övervakas enligt denna förordning. I detta syfte ska de tillämpa övervakningsprocessen enligt bilagan eller kräva att deras entreprenörer tillämpar denna process genom kontraktsmässiga överenskommelser.
 
En verkstad som är certifierad ECM har genom certifikatet ett intyg om ”åtgärder för riskhantering” enligt förordningen, att uppvisa för fordonets ECM. Om verkstaden inte är certifierad, behöver fordonets ECM kräva möjlighet att övervaka entreprenörens verksamhet genom ”kontraktsmässiga överenskommelser” i form av krav på och insyn i entreprenörens processer, där fordonets ECM måste fastställa eller korrigera så att de sker på det sätt EU/1078/2012 dikterar. Detta har gällt sedan införandet av EU/1078/2012.
 
Förordningen EU/2019/779 om underhållsansvarig enhet gäller för alla fordonstyper och gäller sedan den 16 juni 2020. Den ska vara fullt implementerad senast den 16 juni 2022.