Ledarskap

Från vision, varumärke och strategi till verklighetsanpassad operativ verksamhet och dagliga beteenden. Ledarskap och strukturer som odlar medarbetare och kultur som stärker och utvecklar verksamhet och resultat. Vår utgångspunkt är din verksamhet och din verklighet. Utvecklingsarbete utgår från dina egenskaper och förutsättningar såväl personligt och professionellt som organisatoriskt.

Verksamheter drivs av människor. Vissa vill mer än andra. Vad vill du?

Hantera utmaningar, förändringsarbete, nyskapande – var klok och stark.

För dig som chef och ledare kretsar vardagen kring verksamheten, uppdraget, ansvaret, prioriteringar, förändringsarbete och kommunikation. I detta inkluderas ledning av normer, värderingar, beteenden och resultat. Du odlar visioner, skapar meningsfullhet och tar fram riktlinjer för hur organisationen ska verka och utvecklas. Dessutom ansvarar du för att styra, leda, träna, fördela och prioritera arbetet i organisationen och du ska fatta kloka beslut. Det är många bitar i pusslet…

När alla delar i pusslet faller på plats och man har flyt, då är jobbet som chef som allra roligast!

Det är ofta ensamt i rollen som företagsledare och chef. Du ställs ibland inför svåra beslut och nya, kanske obekväma, situationer. Även om du omger dig med eller verkar i en ledningsgrupp så är det inte alltid fungerande att lyfta alla dina frågeställningar där.

Att ha en utomstående kompetent samtalspartner utan egenintresse i din verksamhet är både ett bra stöd och en nyttig utmaning i vardagen och i utvecklingen av dig själv och din organisation. En utomstående partner som objektivt lyssnar, ifrågasätter och bidrar med andra perspektiv. En sådan partner finner du hos oss.

Ett samtal bort. Ring!

En möjlighet att hinna tänka i genom – rekrytera väl.

Vi kan hjälpa till med att täcka upp på viktiga positioner, för längre eller kortare tid. Det kan handla om verksamhetsansvariga poster, såsom säkerhetschef, eller mer verksamhetsnära positioner, såsom arbetsledare. Det ger dig tillgång till vår kompetens. Det ger dig också möjlighet att planera en kommande rekrytering på ett genomtänkt sätt.

Hör av dig till oss för vidare dialog.

Utmaning, ifrågasättande, perspektiv och stöd – en kompetent partner.

Coaching är hjälp till självhjälp, skulle man kunna säga. Ett strukturerat sätt att bistå en individ i att hitta sin egen optimala lösning och handlingsplan samt träna och utvärdera sina nya beteenden. Anledningen till coaching är att klienten vill mer: utvecklas på något plan, finna ett nytt arbetssätt, söka lösningen på ett dilemma eller hantera en situation. Det kan också vara så att man vill möta ett utmanande och stöttande kompetens bollplank utan egenintresse i den egna organisationen för att fortlöpande reflektera kring arbete, roll och verksamhet.

Executive coaching – chefscoaching – är en del av chefsstöd och ledarskapsutveckling. Det är coaching av chefer i organisationens ledning: företagsledare, kommunchefer, chefer i ledningsgrupp, seniora chefer/advisors. Temat för coachingen är alltid kopplat till uppdraget och prestationen i chefens professionella roll och sammanhang och det finns alltid en organisation som står bakom klienten som ”kund/beställare” med en klar definierad roll och funktion.

En executive coach ska ha kompetens inom flera områden, såväl inom ledarskap och organisation som inom coaching, samt ha kunskaps- och kompetensmässig förankring inom företagsvärlden, ha kunskap om olika systemnivåer i en organisation och dess påverkan på varandra, ha beteendevetenskaplig kunskap och ha grundlig insikt i hur det är att vara chef och de dilemman som behöver hanteras.

Den kompetensen finner du hos oss vilket gör det både utmanande och tryggt att boka executive coaching hos Solberga station AB.
Hos oss finner du coacher som är ICF-certifierade på någon av de två högsta nivåerna ICF Professional Certified Coach eller ICF Master Certified Coach.

Vart är du på väg? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal

Operativ och strategisk balans i effektivt och kreativt ledningsteam – fokus och framåt.

Är ni en nyligen sammansatt ledningsgrupp som behöver jobba ihop er? Är ni en ledningsgrupp som inte samverkar så väl som ni skulle vilja? Är ni en ledningsgrupp som gemensamt behöver driva förändringsarbete i organisationen? Ring oss!

En ledningsgrupp är ofta VD:s högsta rådgivande och beslutade organ i organisationen. Hur väl balanseras behovet hos alla olika delar i organisationen med ett gemensamt ansvar för helheten och borgar för välgrundade beslut?

Ledningsgruppens agerande – som grupp och som enskilda ledare i verksamheten i vardagen såväl som vid särskilda händelser – påverkar ledningens trovärdighet och framgång i organisationen. Ambitionerna kan vara bra och höga men det kan vara svårt att nå mål och förankra och arbeta strategiskt i vardagen. Hur många av de beslut som fattas i ledningsgruppen genomförs fullt ut i organisationen och verksamheten?

Det finns flera olika områden som ska hanteras av organisationens ledning:

 • Utveckla principer och metoder för ledning av organisationen – ledarskap, kultur och struktur.
 • Ta fram en gemensam syn på omvärld och strategiska huvudfrågor.
 • Planera och organisera processer kring affärsplan, budget och beslut såväl strategiskt som operativt på ett effektivt sätt.
 • Beslut om och följa upp verksamhetens viktigaste övergripande nyckeltal.
 • Identifiera förändringsbehov och åtgärda i lämplig takt.
 • Förankra framtida genomförande av beslut.
 • Utvärdera hur övriga i organisationen genomför ledningens grundsyn.

Det är viktigt att bygga en engagerad och stark ledningsgrupp som står stabilt i en gemensam grund beträffande vision, mål, värderingar och spelregler. En ledningsgrupp som säkerställer ett konstruktivt, kreativt, effektivt och utvecklande samarbete och en god balans mellan operativa och strategiska frågor. En ansvarstagande och väl fungerande ledningsgrupp som arbetar som ett team är en vital faktor för en organisations framgång där förändrings- och utvecklingsarbete är en del av vardagen.

Hör av dig till oss om du och din ledningsgrupp vill utveckla såväl ert samarbete som era processer kring ledning av organisationen eller vill samverka med en kompetens resurs gällande förändringsarbete.

Öka kompetens, prestation, självaktning, effektivitet – häng med och var på topp.

I chefsrollen idag är man både chef, ledare och tränare och ledarskapet är flerdimensionellt med kontakter med många olika typer av intressenter. Kraven är höga och kompetens behövs inom många olika områden, exempelvis verksamhet, omvärld, strategi och relationer. Du ska hantera visioner, sätta mål, formulera strategier, driva verksamhet effektivt och med god lönsamhet och samtidigt odla en företagskultur som gynnar och utvecklar verksamheten. Du ska ta ställning, fatta beslut och hantera alla de olika dilemman som uppstår i din vardag och vid större händelser. När det kommer till kritan handlar det om vad du gör och inte gör. Vad dina kollegor gör och inte gör.

Ingen av oss kan allt och en del av ledarskapet är att omge sig med andra organisationer och individer att samverka med för att just få tillgång till den kompetens som krävs och själv öka sin styrka på olika områden för att bli en så bra chef och ledare som man har möjlighet att vara. Det är en viktig del av att vara chef att hålla sig ajour och fortlöpande arbeta med sin egen professionella och personliga utveckling.

Att organisationen genomsyras av ett gemensamt ledarskap är också en faktor för framgång. Att som ledning enas om hur ett gott ledarskap ser ut och vilken typ av ledarskap som ska utövas. Det skapar trygghet för såväl ledare som medarbetare och bidrar till fokus och tydlighet i organisationen.

Vi kan bistå dig i att utveckla såväl kunskap som färdigheter inom ledarskap och organisation. Det gör vi genom olika typer av insatser: coaching individuellt eller i grupp, workshops för ledarforum, stöd i framtagning av ledarstrategi eller ledarskaps­utbildning.

Solberga station AB arbetar oftast med Situationsanpassat ledarskap, Kommunikativt ledarskap och Coachande ledarskap tillsammans med Transformativt ledarskap, Affärsdrivet ledarskap och Prestationsstyrt ledarskap.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Träning och utbildning av nya och tilltänka chefer, ledare och talanger – var beredd.

Ledarförsörjning handlar om att som ledning och organisation ha en proaktiv hållning till det framtida chef- och ledarskapet i organisationen. Bidra till att utveckla potential, prestation och mognad hos olika individer som kan och vill gå vidare i ledande positioner eller nyckelpositioner framöver för att för att behålla goda medarbetare och säkra organisationens framtid.

Det finns inga ”färdiga” chefer och ledare, alla behöver utveckla sina styrkor och ha strategier för att hantera de svagare sidorna liksom de utmaningar man möter i rollen. Ledarförsörjning handlar om att förbereda sig.

Det finns ingredienser som kan vara viktiga oavsett verksamhet såsom professionell och personlig mognad, effektivitet, kommunikation, etik, arbetsmiljö, projektledning, affärsmannaskap, ekonomi och varumärke. Så finns det annat som är viktigt för just den berörda organisationen, dess verksamhet, kultur och mål. Såväl individuell utveckling som ledarförsörjningsprogram tas fram och genomförs i samverkan med berörd organisation utifrån syfte, mål och deltagare.

Vi tränar och förbereder nya och tilltänkta chefer och ledare. Med jämna mellanrum bistår vi organisationer i att sätta samman utvecklingsprogram i ledarförsörjningssyfte. Hör av dig så tänker vi tillsammans.

Klicka på knappen för att läsa mer om arbetsmiljö!

Läs mer här!

Utveckla prestationer, effektivitet, lärande – stärk organisationen.

Charles Revson, en av grundarna till Revlon Cosmetics lär en gång ha sagt ”In the factory we make cosmetics. In the store we sell hope.” Vad gör dina medarbetare? Tillverkar en artikel, levererar en tjänst eller bidrar de till att skapa det verksamheten står för? För vem gör ni vad och för vilka skapar ni värde?

I den komplexa verklighet vi lever idag behöver varje medarbetares omdöme vara väl utvecklat och beslut fattas långt ut i verksamheten på daglig basis. Var och en behöver kännedom om vision, värdegrund och mål och att få till effektivitet, lärande och innovation i organisationen är vitalt. Man behöver också kunna fungera på ett bra sätt i olika grupper, sammanhang och situationer.

På vilket sätt behöver din organisation utvecklas för att vara stark idag och i morgon? Varumärke, kommunikation, samverkan, kultur, prestationsutveckling och effektivitet är några områden att fundera kring. En kompetent och motiverad personal som trivs på arbetsplatsen, presterar väl och utvecklar verksamheten är en viktig tillgång i alla organisationer och att stärka och utveckla medarbetarna är en investering som lönar sig.

Förändringsarbete kan se ut på många olika sätt – beteenden, kultur, struktur – men det handlar allt som oftast om människor och om hur människor fungerar. Det kan vara om enstaka insatser som seminarier i kommunikation, stresshantering eller personlig effektivitet. Det kan vara insatser för konflikthantering. Det kan vara mer långtgående projekt som ett paket insatser för att öka medarbetar­skapet i organisationen. Det kan också vara insatser för vissa grupper eller av individuell karaktär. Det kan vara utveckling och förankring av värdegrund och kultur eller intern varumärkesutveckling. Oavsett vilket, ring oss!

Förebyggande och åtgärdande.

Genom samarbete med en professionell aktör på området erbjuder vi stressrådgivning när du vill arbeta förebyggande mot stress och stresshantering när stressen är ett faktum.

Stöd till HR, chefer och ledare i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö för att förebygga och minska stressrelaterad ohälsa och bygga en hållbar organisation.

Föreläsning inom stressfysiologi, stresshantering och återhämtning – kanske till er nästa personaldag?

Stressrådgivning i samtal för dig själv eller en anställd som behöver individuell stressrådgivning.

Stressrådgivning är för dig som vill leva och verka på ett sätt där du och andra håller.

Hör av dig för ett förutsättningslöst samtal!

Effektiva samarbeten och god samverkan i duo och team

Att odla samverkan är en förutsättning för att organisationen ska fungera optimalt, liksom mål och strukturer för väl fungerande samarbeten. Att både låta varje person vara och göra sitt bästa och samtidigt ha ett tydligt ”vi” att samlas kring och driva. DuoCoaching fokuserar på just det; samarbetet. Inte på individerna i duon/teamet i sig utan på det gemensamma ”vi” som ska verka. I processen utvecklas både teamet och individerna. En duo kan vara två personer i delat/gemensamt ledarskap, en överordnad och en underordnad, en linjechef och en projektledare eller två kollegor. Ett team kan vara en ledningsgrupp eller en annan gruppering där tät samverkan i ömsesidigt beroende finns. DuoCoaching används med fördel proaktivt för ökad samverkan i duon eller teamet och kan också användas vid samarbetsproblem eller vid introduktion av nya medarbetare. Vinster är ökad strategisk ledning, ökat engagemang, bättre feedback, effektivare samarbete.

DuoCoaching kan om man vill kombineras med DISC, som också finns att läsa om här på sidan. Då tar man fram en samarbetsprofil, som visar på duons/teamets beteende- och kommunikationsstilar, vad som är gemensamt och vad som särskiljer. Genom det kan man fokusera på vad som kompletterar och vad som behöver utvecklas för att få samarbetet att fungera allt bättre.

Hos oss finner du coacher som är ICF-certifierade på någon av de två högsta nivåerna ICF Professional Certified Coach eller ICF Master Certified Coach.

Hör av dig för ett förutsättningslöst samtal kring vad DuoCoaching kan ge just dig.

Bättre kommunikation och interaktion mellan människor

Vi genomför analyser och genomgångar i beteende- och kommunikationsverktyget DISC. DISC är ett av världens mest använda verktyg, en modell för att förstå människors kommunikationsstilar och ett sätt att identifiera beteendestilar för att underlätta och förbättra interaktion mellan människor. DISC ger ökad förståelse för den egna beteende- och kommunikationsstilen och hur den påverkar andra samt hur man själv påverkas av andra – styrkor och utmaningar exempelvis i vardaglig kommunikation, i förändring och vid stress. Syftet med DISC är att öka självkännedom, öka kännedom om andra kommunikations- och beteendestilar samt öka förmågan till flexibilitet och anpassning i den egna kommunikationen.

DISC genomförs kopplat till individ, duo/par eller grupp/team ur olika perspektiv som exempelvis ledarskap, försälj­ning, arbete eller socialt. Analyser kan även göras i form av samarbetsprofiler, som visar på duons/teamets beteende- och kommunikationsstilar, vad som är gemensamt och vad som särskiljer. Genom det kan man fokusera på vad som kompletterar och vad som behöver utvecklas för att få samarbetet att fungera allt bättre. För effektivare ledarskap, bättre teamwork, färre konflikter i gruppen, bättre säljresultat och förståelse för kunden.

Vi är certifierade på analyser och genomgångar av DISC.

Hör av dig!

När vi inspirationsföreläser är det vanligen på teman som människors olikheter, kommunikation och förändringsledning. Seminarier ute på företag omfattar många fler områden som rör ledarskap och organisation. Här finner du en lista över olika ämnen. Dessa anpassas och kombineras till föreläsningar och seminarier, allt utifrån kundernas behov och önskemål. Så känn dig fri att inspireras:

 • Ledarskap och chefskap
 • Coachande förhållningsätt
 • Medarbetarskap
 • Arbetsmiljö
 • Kommunikation
 • Svåra samtal
 • Retorik
 • Presentationsteknik
 • Utvecklingssamtal
 • Varumärkets roll internt i organisationen
 • Optimala förändringsförlopp
 • Motivation
 • Prestationsutveckling
 • Grupputveckling
 • Företagskultur
 • Värdegrundsarbete
 • Mänsklig mognad
 • Personlig utveckling
 • Personlig effektivitet
 • Professionell, personlig, privat
 • En inblick i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (adhd, autism etc.)
 • Styrkefokus på jobbet

Hör av dig till oss för ett förutsättningslöst samtal kring vad som kan inspirera och utveckla just er.

Klicka på knappen för att läsa mer om utbildning!

Läs mer här!