Vi på Solberga station AB anser det viktigt med en god arbetsmiljö, såväl fysiskt och tekniskt som organisatoriskt och socialt. Så vi bidrar ofta till företag och andra organisationer med att hålla olika typer av arbetsmiljöutbildningar, delta vid riskbedömningar, göra översyn av dokumentation, svara på frågor och bistå i det systematiska arbetsmiljöarbetet på olika sätt.

Det är då förstås viktigt att vi håller koll på både på arbetsmiljöreglementet och järnvägsreglementet, för dessa gäller båda beträffande arbetsmiljön i järnvägsbranschen och de är både lika och olika även om de kompletterar varandra. Dessa båda regelverk grundar sig både i EU-strategier och Sveriges nationella strategier.

Nu finns en ny sådan strategi. Den 11 februari i år fattade Sveriges regering beslut om en ny arbetsmiljöstrategi för åren 2021–2025. Ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken höjs.

En säker och utvecklande arbetsmiljö är centralt för en väl fungerande och livskraftig arbetsmarknad.

Så skriver Regeringen på hemsidan med anledning av denna nya strategi. Samtliga som arbetar i Sverige ska ha en arbetsmiljö som möjliggör att man både kan och vill arbeta ett helt arbetsliv. Arbetslivet ska vidare erbjuda var och en som arbetar såväl trygghet och god hälsa som utveckling. I inledningen av kortversionen av arbetsmiljöstrategin står att läsa:

Att delta i arbetslivet är någonting positivt. Arbete är för de flesta människor, såväl kvinnor som män, den viktigaste källan till försörjning och har stor betydelse för individens möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället. Arbete betyder gemenskap och makt att forma sitt eget liv och sin framtid. En säker och utvecklande arbetsmiljö är centralt för en väl fungerande och livskraftig arbetsmarknad.

Solberga Station järnvägskonsulter

Fyra områden är prioriterade i den nya arbetsmiljöstrategin:

  • Ett hållbart arbetsliv. Alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv. Möjlighet ska ges till kompetensutveckling, omställning och trygghet. Arbetsmiljöreglerna ska ge samma skyddsnivå för kvinnor och män och oavsett yrke, bransch eller sektor. Förändringarna i arbetslivet påverkar hur vi arbetar, var vi arbetar och när vi arbetar och kunskap och regelverk avseende arbetsmiljön ska hänga med i dessa förändringar
  • Ett hälsosamt arbetsliv. Arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande. Ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling ingår här. Frågor om den kognitiva arbetsmiljön och digital arbetsmiljö behöver belysas i arbetsmiljöarbetet. Att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka kring ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att tillsammans skapa friska arbetsplatser
  • Ett tryggt arbetsliv. Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö och ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet. Nollvision gällande dödsfall både på arbetet (ex. arbetsplatsolyckor, var med i tidigare strategi) och till följd av arbetet (ex. ohälsosam stress, cancer och suicid, tillägg i denna nya strategi). Frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö ska prioriteras. Hot och våld i arbetslivet ska ta på ökat allvar. Sverige ska fortsatt ha höga skyddsnivåer mot farliga ämnen på arbetsplatserna
  • En arbetsmarknad utan brott och fusk. En bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel. Det ska aldrig löna sig att begå brott eller skaffa sig fördelar på bekostnad av de anställdas rätt till en trygg arbetsmiljö. Det myndighetsgemensamma arbetet att stoppa aktörer som bryter mot arbetsmiljöregelverket och andra regler ska intensifieras och fortsätta, bland annat genom fler myndighetsgemensamma kontroller.

Solberga Station järnvägskonsulter

Ett par saker utöver det som särskilt lyfts fram är:

  • Arbetsmiljön i en gig-ekonomi och arbete hemifrån. Det ska inte finnas några oklarheter kring arbetsmiljöansvaret. En god och säker arbetsmiljö gäller för alla. Arbetsmiljöregelverket ska ses över i syfte att tydliggöra ansvar i lägen där det idag finns oklarheter
  • Arbetsmiljön och jämställdheten. När Arbetsmiljölagen (AML) trädde i kraft såg arbetslivet annorlunda ut än det gör idag. Översyn av regelverket ska göras för att se hur det kan förbättras för att stärka arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer. Då ska också frågan om eventuella ytterligare sanktionsavgifter beaktas
  • Ökad kunskap om arbetsmiljö – från skola till forskning. Forskning och kunskap om vad som skapar en bra arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv kommer fortsätta att prioriteras. Undervisning om arbetsmiljö i skolan är även det viktigt och arbetet med arbetsmiljökunskap ska utvecklas

Det finns en lättläst kortversion av arbetsmiljöstrategin i form av en 15-sidig ”broschyr”, där du finner fördjupade beskrivningar av vad som ingår i ovanstående. Den finner du här: Regeringens arbetsmiljöstrategi för åren 2021-2025

Solberga Station järnvägskonsulter

Sveriges två myndigheter på arbetsmiljöområdet Arbetsmiljöverket (AV) och Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) har nu fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att genomföra strategin inom sina respektive områden. Den första skriftliga redovisningen av detta uppdrag ska lämnas till Regeringen senast 31 augusti 2021. Därefter ska en årlig lägesbeskrivning lämnas.

Så ska regeringen fortlöpande kalla arbetsmarknadens parter och myndigheterna till ”Regeringens arbetsmiljöforum” i vilket man ska diskutera pågående och planerade åtgärder inom arbetsmiljöstrategins område samt de åtgärdsplaner som AV och Mynak ska ta fram.

Här kan du se presskonferensen i februari då arbetsmarknadsminister Eva Nordmark presenterade regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021 – 2025 (30 min) samt finna mer information: Arbetsmiljöstrategin 2021-2025

Och, du vet väl att du alltid är välkommen att kontakta oss när det gäller arbetsmiljöinsatser? Vi är också av Afa godkända utbildare av arbetsmiljöutbildningar så nu kan du få upp till 70% i återbetalning av Afa om du går kurs genom oss. Det kan du läsa mer om här: Stöd för arbetsmiljöutbildning till dig som arbetsgivare