Truck och lyft

På järnvägen, i verkstäder och på bangårdar, förekommer arbete på hög höjd, lyft med många olika slags lyftinrättningar, truck- och vägfordonskörning på bangårdsområden, vistelse i spår, fara vid elektrisk utrustning på bangård och i järnvägsfordon, med mera.

Även en arbetsledare måste ha kunskaper om samma områden för att känna till riskerna i det arbete som denne beordrar personal till arbete i. Vi utbildar arbetsledare med utgångspunkt i deras ansvar för personalens säkerhet i de arbetsmiljörisker som förekommer i spår, vid elanläggningar i fordon, i samband med truckkörning, lyft med lyftbock och travers eller arbete på hög höjd för att ge några exempel.

Vi kan även utföra ett flertal utbildningar som t ex för truckförare, fallskyddsanvändare och den som ska använda lyftinrättningar, om så önskas med särskilt fokus på och anpassning för järnvägsmiljön och de förekommande riskerna, arbetsmetoderna och utrustningen där.

Att bryta mot Arbetsmiljöverkets regler om t ex skyddsutrustning eller krav på utbildning kan leda till stora sanktionsavgifter idag. Vid inspektion är det direkt sanktionering av avgifter. Vi kan inventera er arbetsmiljö för att se hur den lever upp till kraven.

Krav på utbildning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter förmedlar att en truck enbart får användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.

Föraren av dessa maskiner ska ha ett skriftligt tillstånd utfärdat av arbetsgivaren för att få använda trucken eller lyftanordningen (om föraren är inhyrd så är det inhyraren som ska utfärda intyget.) Tillståndet ska vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och lyftanordningar och vilka arbetsuppgifter det gäller för.

Att personalen är korrekt utbildad förebygger olyckor och därmed både onödigt lidande och onödiga kostnader i form av skadat gods, skadade truckar, produktionsbortfall och sjukskrivningar.

För dig som är arbetsledare gäller enligt lagstiftningen att du som leder och övervakar arbetet med truckar och lyftanordningar ska ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras säkert. Du som ska utfärda intyg till personal att använda truckar, lyftar etc. på företaget ska alltså veta vad som gäller för att kunna göra rätt bedömningar. Vid en kontroll ska du kunna visa att du uppfyller det här kravet.

Utöver att ha koll på och intyga dina medarbetares kompetens så ska du ha koll på att de riskbedömningar, de besiktningar och den journalföring som lagen föreskriver hanteras på rätt sätt.

Vi genomför kurser för arbetsledare som ger dig den kunskap du behöver för att vara trygg i din roll.

Solberga Station järnvägskonsulter

Behöver ni förarbevis?

Vi utbildar för följande förarbevis:

 • Truckförare enligt kursplan TLP-10 (framtagen av marknadens parter) för truck typ:
  • A (ledstaplare m.fl.)
  • B (motviktstruck)
  • C2 (hjullastare)
  • D1 (drag- och flaktruck)
 • Lyftanordningar: traverskran och pelarkran/lyftbock (enligt SS-ISO 9926-1/SS-ISO 23853)
 • Skylift/mobil arbetsplattform typ A och B (enligt SS-ISO 18878:2004 och Liftutbildningsrådets utbildningsplan)
 • Fallskydd

Den normala utbildningstiden för en A+B-truckutbildning är 16 timmars teori och 24 timmars praktik. I viss mån är det ibland möjligt att reducera praktiktiden om eleverna har erfarenhet och förkunskaper sedan tidigare. Vi tillhandahåller även digitalt baserade egenstudier i form av e-truck för teoriavsnitten i en truckutbildning. Utbildning för övriga legitimationer vi nämner ovan kan ha lite olika upplägg. Kontakta oss för mer information.

Utbildningen innebär mycket mer än att truckförarna ska få ett utbildningsintyg (förr kallat ”truckkort”), det gäller även att få fram effektiva, riskmedvetna och ansvarskännande förare. Därför ingår också diskussioner om risker, tillbud och olyckor i utbildningen.

Fallskydd

Skydd mot olycka genom fall ska alltid förebyggas med någon form av fallskydd. Fallolyckor med stora konsekvenser inträffar oftast på relativt låga höjder, redan från 2 meter och uppåt. Det finns många olika slags fallskydd, som t ex ett räcke på en arbetsplattform, som kallas för ett kollektivt fallskydd, och fallskyddssele, som kallas för ett personligt fallskydd. Regler och krav framgår av AFS 1981:14. För byggnads- och anläggningsarbete gäller AFS 1999:3. Hör av dig till oss för en genomgång av ert fallskydd eller utbildning på området.

Besiktning

Skyddsanordningar av olika slag ska regelbundet kontrolleras och underhållas så att de fyller sin funktion, klarar den förmodade belastningen och inte har skadats på något sätt.

Kontakta oss för besiktning av dina skyddsanordningar.

Anpassning till spårtrafikmiljö

Samtliga utbildningar kan fås särskilt anpassade till spårtrafikmiljö.

Vi utbildar för alla slags verksamhetsområden, inte bara järnväg. Vill du ha en utbildning med särskild anpassning för just ditt arbetsområde, kontakta oss.