Järnvägsord: växla eller rangera?

Järnvägen är full av begrepp och förkortningar. Det är inte alltid samma ord som används inom branschen som hos gemene man. Vi har därför satt samman en serie inlägg kring olika ord. Idag är temat bangårdsarbete.

En ”bangård” är ett större område som huvudsakligen är till för att ställa upp fordon eller rangera fordon. Det finns ”godsbangårdar” som är rangerbangårdar eller växlingsbangårdar för godsvagnar. ”Personbangårdar” är bangårdsområde för växling och uppställning av fordon för persontrafik.

”Rangerbangårdar” kallar man särskilda bangårdar med stor kapacitet som finns på ställen med stora godsvolymer och/eller många tåg som ankommer/avgår.

Arbete på en bangård innefattar växling. ”Växling” kallas det när man flyttar om, sorterar och placerar fordon på en bangård. ”Ranger” är franska och betyder ”ordna”. Rangera/rangering innebär att man genomför växlingsinsatser på ett område.

Det finns också det som kallas ”kombiterminaler”, vilket är ett samlingsbegrepp för en plats där man lastar om mellan olika transportslag, till exempel från lastbilsflak eller container till järnväg, eller vice versa.

 

 

Bild: Pixabay/holzijue.

 

2022-11-22T11:20:37+01:002022-11-22|Infrastruktur, Järnväg, Rangering, Växling|

Järnvägsord: driftplats, hållställe eller järnvägsstation?

Järnvägen är full av begrepp och förkortningar. Det är inte alltid samma ord som används inom branschen som hos gemene man.

Vi har därför satt samman en serie inlägg kring olika ord. Idag några ord som beskriver ställen där fordon stannar.

 

En ”trafikplats” är ett gemensamt namn för driftplats, linjeplats, hållplats och hållställe. Varje trafikplats ett eget fastställt namn för att kunna identifieras.

 

En ”driftsplats” är ett område som är avgränsat från linjen och som kan övervakas av tågklarerare. Ordet driftplats har ersatt ordet station i trafikföreskrifterna.

 

En ”linjeplats” är en plats på linjen med en växel eller en rörlig bro i huvudspåret. Den kan även vara avsedd för på- och avstigning.

 

Ett ”hållställe” är en plats som har ett eget namn inom en driftplats, avsedd för på- och avstigning av resande.

 

En ”hållplats” är en plats på linjen, utanför driftplats och utan växel, som är avsedd för på- och avstigning av resande.

 

En ”järnvägsstation” (inte station) är ett samlingsnamn för alla platser vid järnväg där resande kan stiga av eller på eller där gods kan lastas av eller på. (Det heter alltså inte ”tågstation”. Jämför med vägtrafiken: det finns exempelvis rastplatser och bensinstationer, inte ”bilstationer”.)

 

På några av ställena ovan kan det finnas en ”plattform” som är ett upphöjt område vid spår att använda för av- och påstigning av resande, i höjd med fordonets dörröppning. Detta är vad gemene man ofta kallar perrong.

 

 

 

Bild: Pixabay/Pexels.

 

2022-11-07T10:12:39+01:002022-11-10|Järnväg, Station|

Järnvägsord: spår, bana eller linje?

Järnvägen är full av begrepp och förkortningar. Det är inte alltid samma ord som används inom branschen som hos gemene man. Vi har därför satt samman en serie inlägg kring olika ord. Idag skillnaden mellan spår, bana och linje.

 

Spår: Rälsen är de skenor av stål som fordonets hjul vilar på. Rälsen består av räler (en räl, flera räler). Slipers som är den tvärgående balk som rälsen vilar på, oftast av trä eller betong men kan även vara av stål. Ett spår är en enhet som innefattar räler, sliprar och det som fäster rälerna i slipern samt spårväxlar och andra komponenter såsom exempelvis kontaktledningen, som är en uppspänd ledning över spåret som förser tåget med elektricitet.

 

Bana: En bana är en järnvägslinje, spårvagnslinje, spårsträcka eller tunnelbanesträcka. En bana delas upp i linje (för förflyttning) och driftsplats (för stopp av olika slag). En stambana var historiskt benämningen bana av nationell betydelse och med mycket trafik, både avseende resande och gods, som skulle byggas och underhållas av staten emedan övriga banor var tänkta att hanteras av privata aktörer. Numera har begreppet stambana kommit att omfatta huvudstråken i järnvägsnätet även om tillkomsten delvis varit enskild järnväg.

 

Linje: En linje, eller järnvägslinje, är där tåget förflyttar sig från en plats till en annan. Det kan vara en kortare eller en längre sträcka. ”Banan utanför driftplatsernas gränser” säger trafiksäkerhetsreglementet, inklusive de ban-, kontaktlednings-, signal- och teleanläggningar som krävs för förflyttningen.

 

 

 

Bild: Pixabay/music4life.

2022-10-31T15:01:23+01:002022-11-03|Infrastruktur, Järnväg, Spår, Stambana|

Järnvägsord: verkstad eller depå?

Järnvägen är full av begrepp och förkortningar. Det är inte alltid samma ord som används inom branschen som hos gemene man. Vi har därför satt samman en serie inlägg kring olika ord. Idag några ord som beskriver platser för fordonsunderhåll.

En ”järnvägsverkstad” är en organisation som underhåller, servar och reparerar järnvägsfordon. Järnvägsverkstäder finns på flera platser.

En ”depå” är en plats för service och löpande tillsyn av tågens fordon. På depåer huserar till exempel järnvägsföretag och/eller underhållsföretag.

Andra begrepp för samma sak kan vara verkstad, trafikverkstad eller driftverkstad. Det finns också komponentverkstäder som specialiserat sig på särskilda järnvägskomponenter.

Underhållsverkstäder kallar man ibland järnvägsverkstäder för tungt underhåll och större reparationer av fordon, men det är järnvägsverkstäder även det.

 

 

 

 

Bild: Pixabay/bfleeson

2022-10-26T18:27:31+02:002022-10-27|Järnväg, Underhållsverkstad, Verkstad|
Till toppen